• میهن فولاد

احساسات منفی همچنان برای سرکوب قیمت فولاد اروپا ادامه دارد.

احساسات منفی همچنان برای سرکوب قیمت فولاد اروپا ادامه دارد.
موفقیت افزایش قیمت توسط تولیدکنندگان اروپایی فولاد خاموش شده است. حواشی سود ناشی از افزایش هزینه های ورودی، به میزان قابل ملاحظه ای کم است.  هزینه سنگ آهن ره به افزایش است و آنهایی که برای زغال سنگ کک می شوند در سطح بالایی باقی می مانند.  علاوه بر این، فولاد سازان اروپایی با افزایش هزینه های مرتبط با انتشار CO2  روبه رو هستند . ضرورت برای تولیدکنندگان فولاد برای کاهش قیمت تمام شده فروش، در حال افزایش است.
با این وجود، احساسات میان خریداران فولاد همچنان منفی است. عدم اطمینان شدید، که برای اکثریت هجده ماه گذشته شاهد بوده، همچنان ادامه دارد. افزایش تنش های تجاری جهانی، کاهش رشد اقتصادی و کاهش تقاضا در میان بسیاری از عوامل دیگر، برای ایجاد یک سناریو که در آن هم خریدار فولاد و هم توزیع کنندگان فولاد، خرید خود را در حداقل نگه می دارند، ترکیب شده اند.