02191306000

محاسبه وزن و ریزش

اعداد را به سانتی متر وارد نمایید

در جدول زیر سه مقیاس ویکرز، برینل و راکول نوشته شده است.

معمولاً سختی حاکی از مقاومت در برابر تغییر شکل بوده و این خاصیت در فلزات معیاری از مقاومت آنها در برابر تغییر شکل پلاستیک یا مومسان است .

کارشناسان فروش

اسماعیل یوسفی

09914200069

زهره سیاهپوش

09914200068

روژین ابریشمی

09914200067

الهه برزگر

09914200075

هانیه اکبری

09914200076

قیمت فولاد سردکار

آخرین بروزرسانی: 2 ماه پیش

نوع استاندارد قیمت(تومان) تاریخ بروزرسانی ثبت سفارش نوسانات

تسمه 1.2510 آموتیت

236,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه 1.2601

تماس بگیرید

۱۴۰۲/۰۳/۱۸

تسمه 1.2767

تماس بگیرید

۱۴۰۲/۰۳/۱۸

تسمه spk 1.2080 تیغه ای

209,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080 رول

161,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۱

تسمه spk 1.2080 فورج

141,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۱

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل)

221,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spknl 1.2379 روتراش

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spkR 1.2436 (20-25-30میل)

214,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۱

تسمه spkR 1.2436 (40 میل به بالا)

195,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۱

تسمه1.2550

تماس بگیرید

۱۴۰۲/۰۳/۱۸

میلگرد spkR1.2436 رو تراش

195,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

میلگرد 1.2210

تماس بگیرید

۱۴۰۲/۰۳/۱۸

میلگرد 1.2436 spkR (زیر 60 میل)

214,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۱

میلگرد 1.2510

236,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

میلگرد 1.2601

تماس بگیرید

۱۴۰۲/۰۳/۱۸

نوع قیمت() تاریخ بروزرسانی ثبت سفارش

میلگرد1.2550

تماس بگیرید

۱۴۰۲/۰۳/۲۰

تسمه1.2550

تماس بگیرید

۱۴۰۲/۰۳/۱۸

میلگرد 1.2210

تماس بگیرید

۱۴۰۲/۰۳/۱۸

میلگرد1.2379 (قیمت : برشی)

262,000

۱۴۰۲/۰۴/۲۰

میلگرد 1.2601

تماس بگیرید

۱۴۰۲/۰۳/۱۸

تسمه 1.2601

تماس بگیرید

۱۴۰۲/۰۳/۱۸

تسمه 1.2767

تماس بگیرید

۱۴۰۲/۰۳/۱۸

میلگرد 1.2510 (قیمت : شاخه)

236,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

میلگرد 1.2510 (قیمت : برشی)

238,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

میلگرد 1.2436 spkR (زیر 60 میل) (قیمت : برشی,سایز : Q30)

218,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۱

میلگرد 1.2436 spkR (زیر 60 میل) (قیمت : برشی,سایز : Q40)

218,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۱

میلگرد 1.2436 spkR (زیر 60 میل) (قیمت : برشی,سایز : Q50)

218,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۱

میلگرد 1.2436 spkR (زیر 60 میل) (قیمت : برشی,سایز : Q70)

218,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۱

میلگرد 1.2436 spkR (زیر 60 میل) (قیمت : برشی,سایز : Q25)

218,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۱

میلگرد 1.2436 spkR (زیر 60 میل) (قیمت : شاخه,سایز : Q20)

214,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۱

میلگرد 1.2436 spkR (زیر 60 میل) (قیمت : شاخه,سایز : Q30)

214,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۱

میلگرد 1.2436 spkR (زیر 60 میل) (قیمت : شاخه,سایز : Q40)

214,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۱

میلگرد 1.2436 spkR (زیر 60 میل) (قیمت : شاخه,سایز : Q50)

214,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۱

میلگرد 1.2436 spkR (زیر 60 میل) (قیمت : شاخه,سایز : Q70)

214,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۱

میلگرد 1.2436 spkR (زیر 60 میل) (قیمت : برشی,سایز : Q20)

218,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۱

میلگرد 1.2436 spkR (زیر 60 میل) (قیمت : شاخه,سایز : Q25)

214,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۱

میلگرد spkR1.2436 رو تراش (قیمت : شاخه)

195,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

میلگرد spkR1.2436 رو تراش (قیمت : برشی)

197,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

میلگرد spk 1.2080 یزدی (قیمت : برشی,سایز : Q12)

147,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 یزدی (قیمت : برشی,سایز : Q14)

147,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 یزدی (قیمت : برشی,سایز : Q16)

147,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 یزدی (قیمت : برشی,سایز : Q18)

147,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 یزدی (قیمت : برشی,سایز : Q20)

147,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 یزدی (قیمت : برشی,سایز : Q25)

147,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 یزدی (قیمت : برشی,سایز : Q30)

147,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 یزدی (قیمت : برشی,سایز : Q35)

147,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 یزدی (قیمت : برشی,سایز : Q35)

147,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 یزدی (قیمت : برشی,سایز : Q40)

147,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 یزدی (قیمت : برشی,سایز : Q50)

147,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 یزدی (قیمت : برشی,سایز : Q55)

147,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 یزدی (قیمت : برشی,سایز : Q60)

147,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 یزدی (قیمت : برشی,سایز : Q65)

147,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 یزدی (قیمت : برشی,سایز : Q70)

147,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 یزدی (قیمت : شاخه,سایز : Q12)

144,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 یزدی (قیمت : شاخه,سایز : Q14)

144,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 یزدی (قیمت : شاخه,سایز : Q16)

144,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 یزدی (قیمت : شاخه,سایز : Q18)

144,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 یزدی (قیمت : شاخه,سایز : Q20)

144,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 یزدی (قیمت : شاخه,سایز : Q25)

144,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 یزدی (قیمت : شاخه,سایز : Q30)

144,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 یزدی (قیمت : شاخه,سایز : Q35)

144,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 یزدی (قیمت : شاخه,سایز : Q40)

144,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 یزدی (قیمت : شاخه,سایز : Q50)

144,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 یزدی (قیمت : شاخه,سایز : Q55)

144,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 یزدی (قیمت : شاخه,سایز : Q60)

144,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 یزدی (قیمت : شاخه,سایز : Q65)

144,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 یزدی (قیمت : شاخه,سایز : Q70)

144,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 یزدی (قیمت : برشی,سایز : Q10)

147,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 یزدی (قیمت : شاخه,سایز : Q10)

144,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : Q100)

159,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : Q110)

159,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : Q120)

159,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : Q130)

159,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : Q140)

159,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : Q150)

159,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : Q160)

159,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : Q170)

159,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : Q180)

159,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : Q200)

159,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : Q220)

159,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : Q230)

159,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : Q240)

159,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : Q250)

159,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : Q260)

159,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : Q280)

159,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : Q300)

159,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : Q75)

159,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : برشی,سایز : Q100)

161,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : برشی,سایز : Q110)

161,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : برشی,سایز : Q120)

161,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : برشی,سایز : Q130)

161,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : برشی,سایز : Q140)

161,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : برشی,سایز : Q150)

161,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : برشی,سایز : Q160)

161,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : برشی,سایز : Q170)

161,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : برشی,سایز : Q180)

161,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : برشی,سایز : Q200)

161,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : برشی,سایز : Q220)

161,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : برشی,سایز : Q230)

161,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : برشی,سایز : Q240)

161,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : برشی,سایز : Q250)

161,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : برشی,سایز : Q260)

161,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : برشی,سایز : Q280)

161,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : برشی,سایز : Q300)

161,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : برشی,سایز : Q75)

161,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : Q 320)

163,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : برشی,سایز : Q 320)

161,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۹

میلگرد spk 1.2080 خشن تراش (قیمت : شاخه)

141,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

میلگرد spk 1.2080 خشن تراش (قیمت : برشی)

143,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه 1.2510 آموتیت (قیمت : شاخه)

236,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه 1.2510 آموتیت (قیمت : برشی)

238,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 100*410)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 100*510)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 100*610)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 20*300)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 20*410)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 20*510)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 25*300)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 25*410)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 25*510)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 30*200)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 30*250)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 30*300)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 30*310)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 30*410)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 35*310)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 35*510)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 40*200)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 40*250)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 40*300)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 40*350)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 40*410)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 40*510)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 50*250)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 50*300)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 50*410)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 50*510)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 60*250)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 60*300)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 60*400)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 60*510)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 60*610)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 80*300)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 80*410)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 80*510)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 80*610)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 100*410)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 100*510)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 100*610)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 120*510)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 120*610)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 20*300)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 20*410)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 20*510)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 25*300)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 25*410)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 25*510)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 30*200)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 30*250)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 30*300)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 30*310)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 30*410)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 35*310)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 35*510)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 40*200)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 40*250)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 40*300)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 40*350)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 40*410)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 40*510)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 50*250)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 50*300)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 50*410)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 50*510)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 60*250)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 60*300)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 60*400)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 60*510)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 60*610)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 80*300)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 80*410)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 80*510)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 80*610)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 100*300)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 100*300)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spkR 1.2436 (40 میل به بالا) (قیمت : برشی,سایز : 80*300)

197,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۱

تسمه spkR 1.2436 (40 میل به بالا) (قیمت : برشی,سایز : 80*400)

197,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۱

تسمه spkR 1.2436 (40 میل به بالا) (قیمت : شاخه,سایز : 100*500)

195,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۱

تسمه spkR 1.2436 (40 میل به بالا) (قیمت : شاخه,سایز : 100*400)

195,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۱

تسمه spkR 1.2436 (40 میل به بالا) (قیمت : برشی)

197,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۱

تسمه spkR 1.2436 (20-25-30میل) (قیمت : شاخه)

214,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۱

تسمه spkR 1.2436 (20-25-30میل) (قیمت : برشی)

216,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۱

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (قیمت : برشی,سایز : 10*160)

224,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (قیمت : برشی,سایز : 10*200)

224,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (قیمت : برشی,سایز : 10*300)

224,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (قیمت : برشی,سایز : 10*400)

224,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (قیمت : برشی,سایز : 10*500)

224,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (قیمت : برشی,سایز : 15*160)

224,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (قیمت : برشی,سایز : 15*200)

224,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (قیمت : برشی,سایز : 15*300)

224,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (قیمت : برشی,سایز : 15*400)

224,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (قیمت : برشی,سایز : 15*500)

224,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (قیمت : شاخه,سایز : 10*160)

221,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (قیمت : شاخه,سایز : 10*200)

221,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (قیمت : شاخه,سایز : 10*300)

221,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (قیمت : شاخه,سایز : 10*400)

221,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (قیمت : شاخه,سایز : 10*500)

221,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (قیمت : شاخه,سایز : 15*160)

221,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (قیمت : شاخه,سایز : 15*200)

221,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (قیمت : شاخه,سایز : 15*300)

221,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (قیمت : شاخه,سایز : 15*400)

221,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (قیمت : شاخه,سایز : 15*500)

221,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (قیمت : شاخه,سایز : 20*100)

209,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (قیمت : شاخه,سایز : 20*150)

209,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (قیمت : شاخه,سایز : 20*40)

209,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (قیمت : شاخه,سایز : 20*60)

209,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (قیمت : شاخه,سایز : 20*80)

209,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (قیمت : شاخه,سایز : 25*100)

209,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (قیمت : شاخه,سایز : 25*120)

209,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (قیمت : شاخه,سایز : 25*40)

209,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (قیمت : شاخه,سایز : 25*60)

209,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (قیمت : شاخه,سایز : 25*80)

209,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (قیمت : شاخه,سایز : 30*100)

209,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (قیمت : شاخه,سایز : 30*120)

209,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (قیمت : شاخه,سایز : 30*60)

209,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (قیمت : شاخه,سایز : 30*80)

209,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (قیمت : شاخه,سایز : 40*100)

209,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (قیمت : شاخه,سایز : 40*120)

209,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (قیمت : برشی,سایز : 20*150)

211,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (قیمت : برشی,سایز : 20*40)

211,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (قیمت : برشی,سایز : 20*60)

211,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (قیمت : برشی,سایز : 20*80)

211,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (قیمت : برشی,سایز : 25*100)

211,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (قیمت : برشی,سایز : 25*120)

211,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (قیمت : برشی,سایز : 25*40)

211,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (قیمت : برشی,سایز : 25*60)

211,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (قیمت : برشی,سایز : 25*80)

211,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (قیمت : برشی,سایز : 30*100)

211,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (قیمت : برشی,سایز : 30*120)

211,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (قیمت : برشی,سایز : 30*60)

211,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (قیمت : برشی,سایز : 40*120)

211,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (قیمت : برشی,سایز : 40*100)

211,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (قیمت : برشی,سایز : 20*100)

211,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (قیمت : شاخه,سایز : 20*100)

209,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تسمه spk 1.2080 رول (قیمت : برشی)

163,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۱

تسمه spk 1.2080 رول (قیمت : شاخه)

161,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۱

تسمه spk 1.2080 فورج (قیمت : برشی)

143,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۱

تسمه spk 1.2080 فورج (قیمت : شاخه)

141,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۱

مشاهده بیشتر

بررسی قیمت

افزودن به پیش فاکتور

ارسال به کارشناس

پرداخت فاکتور

ارسال محصول

فولاد سردکار چیست؟

فولاد سردکار یک انتخاب همه کاره و قابل اعتماد است که به طور گسترده در کاربردهای مختلف از جمله پزشکی، خودروسازی، صنایع هوافضا، حمل و نقل و راه آهن، ساخت و تولید، هسته‌ای، کشتی سازی، کاغذ، طراحی داخلی و صنایع دیگر استفاده می‌شود. ویژگی‌هایی همچون استحکام و مقاومت بالا در برابر سایش و خستگی، باعث می‌شود فولادهای ابزار سردکار برای تولید بست‌ها، پیچ‌ها و سایر قطعات کوچک که به عملکرد و دقت بالا نیاز دارند، انتخاب ایده‌آلی باشد. فولاد سردکار همچنین فولادی با میزان کربن بالا شناخته می‌شود که در خود به مقدار کمی آلیاژ منگنز، مولیبدن، تنگستن و کروم دارد. این آلیاژها باعث می‌شوند میزان سختی پذیری فولاد افزایش پیدا کند. خوب است بدانید قیمت فولاد سردکار در بازار نسبتا ارزان است و میزان کربن بالای آن‌ها سبب می‌شود مقاومت سایش مناسبی برای مصارف کوتاه مدت داشته باشند. یکی دیگر از مزایای خرید فولاد سردکار، سطح بهبود یافته آن است که از طریق فرایند تولید به دست می‌آید. این روکش‌ها سطح صاف‌تر و یکنواخت‌تری نسبت به سایرین دارند و از نظر زیبایی شناختی نیز دلپذیرتر هستند و کارایی آسانی دارند. افزون بر این موارد، فولادهای سردکار شده علاوه‌بر استحکام و دوام، قابلیت سفارشی سازی زیادی دارند. تولیدکنندگان معمولا این گروه فولادها را با مقدار متنوعی از آلیاژها می‌سازند و در قیمت‌های مقرون به صرفه روانه بازار می‌کنند. همچنین در هنگام خرید فولاد سردکار باید بدانید که این فولادها قابلیت استفاده برای دماهای 100 درجه تا 200 درجه را دارند. به همین علت آن‌ها به عنوان فولادهای سردکار شناخته می‌شوند.

آشنایی با انواع گریدهای فولاد ابزار سردکار

فولادهای سردکار براساس ترکیبات شیمیایی، کاربرد و همچنین عملیات حرارتی به 5 دسته تقسیم می‌شوند. این 5 گروه شامل: فولاد سخت شونده در روغن، فولاد سخت شونده در هوا، فولاد سخت شونده در آب، فولاد ابزار مقاوم در برابر ضربه و فولادهای سردکار با کربن و کروم بالا هستند. در جدول زیر با این فولادها بیشتر آشنا می‌شوید:
نوع فولاد سردکار نام اختصاری پیشوند فولادهای تولید شده
فولاد سخت شونده در روغن Oil Hardening Steel (O) O1 , O2 , O6 , O7
فولاد سخت شونده در هوا Air hardening steel (A) A2 , A4 , A6 , A7 , A8 , A9 , A10 , A11
فولاد سخت شونده در آب water hardening steel (W) W1 , W2 , W5
فولاد ابزار مقاوم در برابر شوک و ضربه Shock-resisting tool steels (S) S1, S2, S5, S6, S7
فولاد ابزار سردکار پرکربن-پرکروم high carbon, high chromium tool steel (D) D2 , D3 , D4 , D5 , D7
 

فولادهای سخت شونده در روغن  (O)

فولادهای سخت شونده در روغن به فولادهایی می‌گویند که برای سرد کردن آن‌ها باید از روغن استفاده شود. معمولا اکثر آن‌ها در گروه فولاد سردکار از جمله O1  قرار دارند. فولاد ابزار O1 نیز یک فولاد پرطرفدار در بازار است که می‌توان آن را تا حدود 57-61 HRC سخت کرد. همچنین باید بدانید فولادهای سخت شونده در روغن دارای سختی بالا و مقاومت سایشی زیادی هستند که این ویژگی را به علت وجود مقدار بالای کربن در خود و همچنین نسبت کمتری از عناصر آلیاژی دیگر به دست آورده‌اند. این عناصر شامل کروم، سیلیسیم، منگنز، مولیبدن و تنگستن می‌شوند.

فولادهای سردکار سخت شونده در هوا (A)

فولاد سخت شونده در هوا به فولادی اطلاق می‌شود که با سرد شدن در هوا کاملا سخت شده و نیازی به خاموش شدن سریع توسط روغن یا آب ندارد. از آنجایی که خطر اعوجاج با سخت شدن در هوا تا حد زیادی کاهش می‌یابد؛ این فولادها در عملیات حرارتی، پایداری و مقاومت بیشتری دارند. از کاربردهای فولاد سردکار سخت شونده در هوا می‌‌توانیم به ساخت و تولید ابزارهای تراشکاری، انواع چاقو، تیغه، سنبه، کله زنی، ابزارهای برش زنی چوب و لبه بری سرد اشاره کنیم.

فولاد ابزار سخت شونده در آب  (W) 

عنصر آلیاژی اصلی در فولاد ابزار سردکار سخت شونده در آب که به عنوان فولادهای گروه W نیز شناخته می‌شوند؛ کربن است. مقاومت به سایش و سختی فولادهای ابزار سخت شونده در آب با افزودن مقدار کمی کروم افزایش می‌یابد. همچنین با افزودن وانادیم چقرمگی این فولادهای ابزار بالا می‌رود. البته در این گروه فولادها، فقط یک منطقه نازک کاملا سخت می‌شود و این کار به صورت کم‌عمق صورت می‌گیرد. بنابراین بخش‌هایی از فولادهای ابزار سخت شونده در آب با ضخامت بیشتر از 13 میلی‌متر، در هنگام خاموش شدن، هسته‌ای انعطاف‌پذیر ولی بدنه‌ای سخت خواهند داشت. ناگفته نماند فولادهای گروه W در دماهای بالا مقاومت کمی در برابر نرم شدن دارند. از کاربرد خرید فولاد سردکار در آب می‌توانیم به ساخت و تولید موارد زیر اشاره کنیم:
 1. مته‌ها، شیرآلات، سینک، قالب‌های سرد و جواهرات
 2. ابزارهای برش فلز، ابزارهای نجاری، سکه زنی، ضربه‌ای، ابزار برجسته‌سازی
 3. انواع کارد و چنگال
 4. انواع قطعات ماشین ابزار مقاوم در برابر سایش

فولادهای ابزاری مقاوم شده دربرابر شوک و ضربه  (S)

فولادهای مقاوم در برابر ضربه یکی دیگر از انواع فولاد ابزار سردکار هستند که چقرمگی ضربه بسیار بالا و مقاومت سایشی نسبتا کم دارند و می‌توانند به سختی نسبتا بالایی دست یابند. (HRC 58/60) طبق سیستم طبقه بندی AISI، فولادهای مقاوم در برابر ضربه به عنوان فولادهای گروه S شناخته می‌شوند. مقاومت در برابر ضربه بالا و سختی خوب توسط آلیاژهای کروم، تنگستن، سیلیکون، مولیبدن و منگنز ایجاد می‌شود. این عنصرها، عناصر آلیاژی اصلی در فولادهای مقاوم در برابر شوک و ضربه در ترکیبات مختلف هستند. مقدار کمی از کربن در این فولادها برای چقرمگی لازم (تقریباً 0.5٪ کربن) مورد نیاز است. فولادهای گروه S عمدتا در قالب‌های آهنگری، فنر، پرچ کاری و سایر کاربردهایی که به چقرمگی و مقاومت بالا در برابر ضربه نیاز دارند استفاده می‌شود.

فولاد ابزار سردکار کربن و کروم بالا (D)

گروه D از دسته فولادهای ابزار سردکار به فولادهایی گفته می‌شود که مقدار کربن و کروم در آن‌ها بالا است. این میزان بین 10 تا 13 درصد کروم تعیین می‌شود که مقدار بسیار زیادی می‌باشد. این فولادها سختی خود را تا دمای 425 درجه سانتی‌گراد (797 درجه فارنهایت) حفظ می‌کنند و مقاومت زیادی در برابر خوردگی و سایش دارند. همچنین باید بدانید فولاد نوع D2 پرکاربردترین و رایج‌ترین فولاد در میان فولادهای گروه D است. کاربردهای استفاده از فولاد ابزار سردکار کربن و کروم بالا شامل ساخت و تولید موارد زیادی می‌شوند که در زیر به آن‌ها می‌پردازیم:
 • قالب‌های نورد نخ
 • ابزارهای اندازه گیری
 • ابزارهای برش زنی
 • ابزارها و قالب‌های اکستروژن سرد
 • قالب‌های ریخته گری تحت فشار
 • صنایع پتروشیمی، هوانوردی و هسته‌ای
 • انواع ریمر
 • رول‌های تکمیلی آسیاب تایر
در جدول زیر انواع فولادهای گفته شده را به صورت اجمالی بررسی می‌کنیم تا بتوانید در خرید فولاد سردکار انتخاب بهتری داشته باشید:
نام فولاد سردکار ویژگی‌های مهم کاربرد استفاده
فولاد سخت شونده در روغن (O) فولادهای سخت شونده در روغن دارای سختی بالا و مقاومت سایشی زیادی هستند. مقدار زیادی کربن دارند و نسبت کمتری از عناصر آلیاژی که شامل کروم، سیلیسیم، منگنز، مولیبدن و تنگستن می‌شوند. ساخت و تولید انواع میله، دریل‌ها، بوش، دستگاه‌های برش، گیره ماشین تراش، تولید حدیده و قالبریزی سرد
فولاد سخت شونده در هوا (A) این فولادها نیازی به خاموش شدن سریع توسط روغن یا آب ندارند. به علت سخت شدن در هوا، خطر اعوجاج کمی دارند و از مقاومت بالا در برابر عملیات حرارتی برخوردار هستند. ساخت و تولید ابزارهای تراشکاری، انواع چاقو، تیغه، سنبه، کله زنی، ابزارهای برش زنی چوب و لبه بری سرد
فولاد سخت شونده در آب (W) افزودن کمی کروم به این فولادها باعث بالا بردن میزان مقاومت در برابر سایش و سختی می‌شود. افزودن وانادیم چقرمگی این فولادهای ابزار را بالا می‌برد. عملیات افزایش سختی پذیری فقط در یک منطقه نازک، سطحی و کم‌عمق اعمال می‌شود. هسته انعطاف‌پذیر ولی بدنه سختی دارند. در دماهای بالا مقاومت کمی در برابر نرم شدن از خود نشان می‌دهند. ساخت و تولید انواع سینک، مته‌ها، شیرآلات، قالب‌های سرد، قالب جواهر، ابزارهای برش فلز، ابزار نجاری، سکه زنی، ضربه‌ای، ابزار برجسته‌سازی، انواع کارد و چنگال و انواع قطعات ماشین ابزار
فولاد ابزار مقاوم در برابر شوک و ضربه (S) چقرمگی ضربه بسیار بالا و مقاومت سایشی نسبتا کمی دارند. می‌توانند به سختی نسبتا بالایی دست یابند. (HRC 58/60)  مقاومت در برابر ضربه بالا و سختی خوب توسط آلیاژهای کروم، تنگستن، سیلیکون، مولیبدن و منگنز ایجاد می‌شود. برای چقرمگی لازم نیاز به مقدار کمی از کربن (تقریباً 0.5٪ کربن) دارند. ساخت قالب‌های آهنگری، فنر، پرچ کاری و سایر کاربردهایی که به چقرمگی و مقاومت بالا در برابر ضربه نیاز دارند.
فولاد ابزار سردکار پرکربن و کروم (D) عناصر عمده در فولاد ابزار سردکار گروه D کربن و کروم هستند. مقدار این دو عنصر از 10 تا 13 درصد متغیر است. پرکاربردترین فولاد در این گرید، فولاد نوع D2 است. این فولادها سختی خود را تا دمای 425 درجه سانتی‌گراد (797 درجه فارنهایت) حفظ می‌کنند. مقاومت زیادی در برابر خوردگی و سایش دارند. ساخت قالب‌های نورد نخ، ابزارهای اندازه گیری، ابزار برش زنی، ساخت و تولید ابزارها و قالب‌های اکستروژن سرد، قالب‌ ریخته گری تحت فشار بالا، ریمر، رول‌های تایر، صنعت پتروشیمی، هسته‌ای و هوانوردی
 

بهترین کارخانه‌های تولیدکننده فولاد سردکار

از کارخانه‌های فعال در تولید فولاد سردکار می‌توانیم به شرکت صنایع فولاد سردکار شمال، شرکت فولاد آلیاژی ایران، کارخانه فولاد آلیاژی اسفراین اشاره کنیم. این کارخانه‌ها انواع فولاد آلیاژی و فولاد ابزاری سردکار را تولید می‌کنند. شما برای خرید و فروش فولاد سردکار می‌توانید با شماره تلفن 02191306000 تماس بگیرید یا به صورت آنلاین محصولات ما را مشاهده و خریداری نمایید.

معرفی محصولات فولاد ابزار سردکار

محصولات فولاد ابزار سردکار بسیار متنوع هستند و هر کدام برای کاربردهای مخصوصی ساخته می‌شوند. در لیست زیر آن‌ها را به همراه ویژگی‌های مهم و کاربرد مشاهده می‌کنید:

فولاد 1.2080:

این فولاد از گروه نوع D است که از ویژگی‌های آن می‌توانیم به مقاومت در برابر سایش بسیار بالا، چقرمگی متوسط، پایداری ابعادی، مقاومت فشاری بالا و غیر قابل سخت شدن به صورت مجدد اشاره کنیم. کاربرد این فولاد در ابزارهای برش و پانچ با فشار بالا برای ساخت ورق‌های نازک، رول‌های پروفیل، ابزار طراحی و کشش عمیق، ابزار پردازش سنگ، چاقوهای برش کاغذ و پلاستیک و چاقو برشی برای ورق‌های نازک می‌باشد.

فولاد 1.2316:

یکی دیگر از فولادهای سردکار فولاد مارتنزیتی ضد زنگ است که با افزایش عنصر کروم در آن، مقاومت در برابر خوردگی افزایش پیدا می‌کند و جلا پذیری خوبی نیز دارد. کاربرد این فولاد عمدتا در ساخت قالب‌های تزریق پلاستیک، ابزارهای اکستروژن، قطعات کمپرسور، انواع ورق فولادی سیلیکونی، قالب مهر زنی دقیق، قالب تشکیل دهنده سرد اکسترود، قالب‌های کاویتاسیون، پایه قالب استاندارد، قالب فشرده سازی برای  SMC، قالب دمنده، قالب پریفرم حیوانات خانگی، لوله‌های پلاستیکی، قالب‌های تزریق لوله کشی، ابزار و قالب برای پلاستیک‌های خورنده، پلیمرها و قطعات ماشین‌های خاص در صنایع غذایی استفاده می‌شود.

فولاد 1.2363:

این فولاد از گرید نوع A است. از ویژگی‌های این فولاد سردکار می‌توانیم به عناصر آلیاژی متوسط با 1% کربن، سختی پذیری با دستیابی بالا، پایداری ابعادی خوب، مقاومت فشاری عالی، چقرمگی خوب و مقاومت در برابر سایش بالا اشاره کنیم. این فولاد در ساخت تیغه‌های برشی، ابزارهای پانچ و برش مهر زنی، ابزار خمشی، رول‌های فرم، سنبه‌های پیلگر سرد، قالب‌های پردازش پلاستیک و قالب‌های برجسته سازی کاربرد دارد.

فولاد 1.2379:

این فولاد مقاومت بسیار بالایی در برابر سایش و فشار زیاد دارد، چقرمگی و پایداری ابعادی بسیار خوبی دارد. همچنین به دلیل خاصیت سخت شدن ثانویه، مواد پایه بسیار مناسبی برای پوشش PVD/CVD دارد و به عنوان نیتریدینگ عمل می‌کند. گرید این فولاد نیز از نوع گروه D است. از کاربرد خرید فولاد سردکار 1.2379 می‌توانیم به تولید ابزارهای برش، پانچ، مهر زنی، تیغه‌های برشی، قالب‌های نورد، قالب‌های اکستروژن سرد، ابزارهای کششی و خمشی، ابزارهای برش ظریف، ابزارهای کشش عمیق و قالب‌های پلاستیکی برای پلیمرهای ساینده اشاره کنیم. در جدول زیر یک بررسی اجمالی از محصولات فولاد سردکار به همراه ویژگی و کاربرد مهم آن‌ها خواهیم داشت:
نوع گرید نام فولاد سردکار AISIنام اختصاری براساس  ویژگی‌ها کاربردها
D3 1.2080 X210Cr12
 • مقاومت در برابر سایش بسیار بالا
 • چقرمگی متوسط
 • پایداری ابعادی
 • مقاومت فشاری بالا
 • غیر قابل سخت شدن به صورت مجدد
 1. ساخت ابزارهای برش و پانچ با فشار بالا برای تولید ورق‌های نازک
 2. رول‌های پروفیل
 3. ابزار طراحی و کشش عمیق
 4. ابزار پردازش سنگ
 5. تولید چاقوهای برش کاغذ و پلاستیک
 6. چاقو برشی برای ورق‌های نازک
1.2316 X38CrMo16
 • این فولاد مارتنزیتی ضد زنگ است.
 • با افزایش کروم، مقاومت در برابر خوردگی افزایش پیدا می‌کند.
 • جلا پذیری خوبی دارد.
 1. ساخت قالب‌های تزریق پلاستیک و لوله‌های پلاستیکی
 2. ابزارهای اکستروژن و قالب تشکیل دهنده سرد اکسترود
 3. قطعات کمپرسور و ماشین‌های خاص در صنایع غذایی
 4. انواع ورق فولادی سیلیکونی
 5. انواع قالب‌های مهر زنی، قالب پایه، قالب‌های کاویتاسیون، قالب فشرده سازی برای  SMC و قالب‌های تزریق لوله کشی
A2 1.2363 X100CrMoV5
 • عناصر آلیاژی متوسط با 1% کربن
 • سختی پذیری با دستیابی بالا
 • پایداری ابعادی خوب
 • مقاومت فشاری عالی
 • چقرمگی خوب
 • مقاومت در برابر سایش بالا
 1. ساخت تیغه‌های برشی
 2. ابزارهای پانچ و برش مهر زنی
 3. ابزار خمشی
 4. رول‌های فرم و سنبه‌های پیلگر سرد
 5. قالب‌های پردازش پلاستیک و قالب‌های برجسته سازی 
D2 1.2379 X153CrMoV12
 • مقاومت بسیار بالا در برابر سایش و فشار زیاد
 • چقرمگی و پایداری ابعادی بسیار خوبی
 • خاصیت سخت شدن ثانویه
 • مواد پایه بسیار مناسب برای پوشش PVD/CVD 
 1. تولید ابزارهای برش و پانچ
 2. مهر زنی و تیغه‌های برشی
 3. قالب‌های نورد و اکستروژن سرد
 4. ابزارهای کششی و خمشی
 5. ابزارهای برش ظریف، و کشش عمیق
 6. قالب‌های پلاستیکی پلیمرهای ساینده
D6 1.2436 X210CrW12
 • فولاد کروم 12% لدبوریتی،
 • مقاومت عالی در برابر سایش
 •  حجم بالای کاربیدهای سخت در ماتریس فولاد
 • سختی سطح بالا پس از عملیات حرارتی
 • چقرمگی متوسط
 • پایداری ابعادی
 • مقاومت فشاری بالا
 • غیر قابل سخت شدن ثانویه
 1. ابزار برش و کشش مقاوم در برابر سایش بالا
 2. رول با ثبات ابعادی بالا
 3. ابزارهای کشش عمیق
 4. ابزار تولید سیم، میله و لوله
 5. تیغههای برشی سرد برای ورق های نازک
O1 1.2510 100MnCrW4
 • فولاد سردکار با آلیاژی متوسط
 • ظرفیت سخت شدن خوب
 • مقاومت در برابر سایش بالا
 • دارای پایداری ابعادی در طول عملیات حرارتی
 1. ساخت ابزار برش و پانچ
 2. چاقو برشی
 3. ابزار نورد نخ
 4. ابزارهای اندازه گیری
S1 1.2550 60WCrV8
 • چقرمگی بسیار خوب
 • از نظر ابعادی پایدار
 • مقاوم در برابر ضربه
 • ظرفیت زیاد برای سخت شدن
 1. ساخت چاقوهای برشی سرد
 2. چاقوهای برش کاغذ و چوب
 3. ابزار برش صفحات تا 10 میلی‌متر
 4. چکش‌های بادی
1.2601 X165CrMoV12
 • دارای کروم 12% لدبوریتی
 • مقاومت بسیار بالا در برابر سایش
 • چقرمگی خوب
 • پایداری ابعادی خوب
 • مقاومت فشاری بالا
 • سخت شدن ثانویه
 • پوشش PVD/CVD 
 •  قابلیت نیتریدینگ
 1. تولید انواع چرخنده (هاب)
 2. ابزارهای کشش عمیق
 3. قالب‌های اکستروژن سرد
 4. رول‌های شکل دهی
 5. تیغههای برشی سرد
 6. ابزارهای برش و پانچ
1.2764 X19NiCrMo4
 • فولاد سخت کننده بدنه
 • هنگام سخت شدن، هسته استحکام بالایی دارد.
 • صیقل پذیری خوب در شرایط سخت شونده
 1. ساخت و تولید ابزارهای پرس
 2. قالب‌های پلاستیکی با فشار زیاد
 3. رول‌های پروفیل
1.2767 45NiCrMo16
 • نوعی فولاد ابزار سردکار آلیاژی با نیکل
 • سختی پذیری خوب
 • صیقل پذیری مناسب
 • چقرمگی عالی
 1. چاقوهای خردکن
 2. ابزار برش برای مواد ضخیم
 3. قالب‌های پلاستیکی
 4. ابزارهای برش
 5. چاقوهای برشی برای برش ضایعات و بیلت‌ها
1.2842 90MnCrV8
 • فولاد سردکار آلیاژی متوسط با تقریبا 1٪ کربن
 • ظرفیت سخت شدن بالا
 • سختی پذیری محدود
 • از نظر ابعادی پایدار
 • مقاومت فشاری خوب
 1. تولید پین‌های اجکتور
 2. ابزارهای برش و پانچ
 3. مهر زنی
 4. ابزارهای برش نخ
 5. ابزار اندازه گیری
 6. عملیات ماشین کاری خان کشی
 7. شیارهای جعبه
 

مهم‌ترین عوامل موثر بر قیمت فولاد سردکار

در این بخش به معرفی مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت فولاد سردکار می‌پردازیم. در واقع هزینه این فولادها به پارامترهای متعددی بستگی دارد که شامل: نوع گرید مربوطه، میزان درصد به کار رفته از کربن و دیگر عناصر آلیاژی، نوع مواد اولیه، نحوه روند ساخت و تولید، فرایند سردکاری، شکل فولاد و سایز فولاد می‌شود. همچنین توجه داشته باشید نوسانات بازار ارزی هم می‌تواند قیمت فولاد سردکار را افزایش یا کاهش دهد و سبب تغییر در آن شود.

قیمت فولاد سردکار چقدر است؟

همانطور که گفتیم قیمت فولاد سردکار به عوامل مختلفی از جمله سایز، گرید، درصد عناصر و حتی تغییرات بازار ارز وجود دارد. شما می‌توانید خرید و فروش فولاد سردکار را با کمترین هزینه از شرکت میهن فولاد مهام به انجام برسانید. برای اطلاع از قیمت فولاد ابزار، قیمت فولاد آلیاژی و دیگر فولادهای موجود در بازار با کارشناسان ما به شماره 02191306000 تماس حاصل فرمایید.

نحوه خرید فولاد سردکار با بهترین قیمت

با توجه به اینکه در قیمت و کیفیت فولادها عوامل متنوعی نقش دارند؛ نمی‌توان هزینه ثابتی برای تمامی آن‌ها تعیین کرد. بنابراین اگر به دنبال خرید فولاد سردکار با بهترین کیفیت و هزینه در بازار هستید؛ می‌توانید به صورت آنلاین آن‌ها را از سایت ما سفارش دهید یا به صورت تلفنی خرید خود را انجام دهید. برای دریافت مشاوره در خرید و فروش فولادهای سردکار هم کارشناسان شرکت میهن فولاد به صورت شبانه روزی در دسترس شما هستند و راهنمایی‌های لازم را ارائه می‌دهند.
فولاد سردکار به آن دسته از فولاد ابزارها گفته می‌شود که قابلیت استفاده از دمای 100 درجه تا 200 درجه را دارند. همچنین عنصر اصلی به کار رفته در آن‌ها کربن است و مقدار کمتری عناصر آلیاژی منگنز، مولیبدن، تنگستن و کروم دارند.
قیمت فولاد سردکار به عواملی همچون گرید، فرایند سردکاری، نوسانات بازار ارزی، شکل و سایز آن بستگی دارد. برای اطلاع از قیمت و خرید فولاد سردکار با شماره 02191306000 تماس بگیری
فولادهای سردکار برحسب ترکیبات شیمیایی، کاربرد و همچنین عملیات حرارتی به 5 دسته‌ی فولاد سخت شونده در روغن، فولاد سخت شونده در هوا، فولاد سخت شونده در آب، فولاد ابزار مقاوم در برابر ضربه و فولاد پرکربن-پرکروم تقسیم می‌شوند.
فولاد ابزار سردکار فولادهایی با کربن بالا هستند که عناصر آلیاژی آن‌ها حاوی عناصر تنگستن، منگنز، کروم و مولیبدن است. این فولادها نسبتا ارزان هستند و مقاومت سایش کافی را برای استفاده‌های کوتاه مدت دارند. در مقابل، فولاد ابزار گرم کار برای ساخت آهن آلات، فلزات غیرآهنی و همچنین شکل‌دهی قطعه کار در دمای بالا استفاده می‌شود. تفاوت اصلی این دو فولاد در دمای مقاومت آن‌ها است که باعث می‌شود فولادهای سردکار برای اموری که نیاز به گرم شدن تا 200 درجه دارد استفاده شود و فولادهای گرم کار برای اموری با دما و فشار بالاتر کاربرد داشته باشد.