• میهن فولاد

1.2344

الکتروزن های سرد شونده با روغن، با هوا و ماندرل های سوراخ کن شمش پرس های الکتروژن