• میهن فولاد

1.5919

چرخ دندانه دار، چرخ زنجیرها، محورهاريال قطعات تحت تنش زیاد با ابعاد کوچک و غیره برای اتومبیل ها