• میهن فولاد

1.5920

چرخ های تخت، پینیون ها متحرک و چرخ های دندانه دار برای تنش های بالا در ابعاد بزرگتر