• میهن فولاد

1.3243

مارپیچ ها با بالاترین استحکام، ابزار مقطع زنی از همه نوع