• میهن فولاد

1.2379

قالب های تراش حساس به شکست، قالب های نوردپیچ برقوزن ها، کلاهک ها