• خرید و فروش انواع فولاد آلیاژی میهن فولاد

روش انیلینگ در نرم کردن فولاد

Annealing  : یکی از روش های نرم کردن فولاد می باشد که به معنای حرارت زیاد دادن و سپس به آرامی سرد کردن می باشد.
این روش به تکرار جهت فرایند نرم کردن فولاد به کار می رود که شامل کاهش تنش های درونی و بهبود قابلیت ماشین کاری و توسعه ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاص می شود.
در فولادهای سیلیکونی خاص برای تبدیل ورقه های حرارت پذیر جهت توسعه ساختارهای کوچک خاص که به ویژگی های الکتریکی یکتا می انجامد به کار می رود.
این روش به حرارت بسیار زیاد برای مدت کافی و سپس فرایند خنک کردن به آرامی نیازمند است.
منحنی 2 در این شکل نشان دهنده روش Annealing   می باشد.