• میهن فولاد

رشد ۱۱ درصدی مصرف ظاهری فولاد میانی در فروردین ۹۸

 آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نشان می دهد مصرف ظاهری فولاد میانی کشور در فروردین ۹۸ با رشد ۱۱ درصد از یک میلیون و ۶۱۱ هزار تن به یک میلیون و ۷۸۵ هزار تن رسیده است. از این میزان ۹۶۳ هزار تن بیلت و بلوم بوده که رشد ۲۶ درصدی داشت و ۸۲۲ هزار تن سهم اسلب می باشد که افت ۳ درصد داشته است.

مصرف ظاهری کل محصولات فولادی هم با رشد ۱۵ درصد به یک میلیون و ۵۸۸ هزار تن رسید که ۷۷۸ هزار تن آن محصولات تخت فولادی و ۶۹۲ هزار تن هم مقاطع طویل فولادی بود. رشد مصرف مقاطع تخت ۱۲ درصد و مقاطع طویل ۱۴ درصد بود.

مصرف ورق همچنان در صدر مصرف محصولات فولادی کشور قرار دارد که مصرف آن با رشد ۱۷ درصد به ۷۷۱ هزار تن رسیده است. مصرف میلگرد هم با رشد ۲۲ درصد به ۵۲۴ هزار تن رسید. مصرف ورق سرد با رشد ۷ درصد ۲۱۰ هزار تن و ورق پوششدار با رشد ۳۲ درصد ۱۴۰ هزار تن شده است. مصرف ظاهری تیرآهن هم با رشد ۳۸ درصد ۱۰۵ هزار تن شده درحالی که رشد مصرف نبشی و ناودانی منفی بوده و با افت ۳۷ درصد به ۶۳ هزار تن رسیده است.

مصرف ظاهری آهن اسفنجی نیز با رشد ۱۵ درصدی همراه شده و به ۲ میلیون و ۴۹۸ هزار تن رسیده است.