• میهن فولاد

1.5714

اجزاء دنده از هر نوع (میل مرغک ها (آربرها) و دنده های حلقوی)