• میهن فولاد

1.8159

فنرهای چند لایه ای، مارپیچ، تخت و فنرهای میله ای تحت پیچش (تورشن بار) و فنرهای مارپیچ