• میهن فولاد

1.2436

سنبه ها (پانچ ها) و ابزارهای برش برای شرایط حاد، برقوکارها، خان کش ها