• میهن فولاد

1.2550

سنبه ها (پانچ ها) برای ریل ها و ورق ها، تیغ های برشی سرد، قالب های بازشو، مقارها (اسکنه ها