close
02191306000
mob-menu

محاسبه وزن و ریزش

اعداد را به سانتی متر وارد نمایید

در جدول زیر سه مقیاس ویکرز، برینل و راکول نوشته شده است.

معمولاً سختی حاکی از مقاومت در برابر تغییر شکل بوده و این خاصیت در فلزات معیاری از مقاومت آنها در برابر تغییر شکل پلاستیک یا مومسان است .

کارشناسان فروش

علیرضا عباسی

علیرضا عباسی

09914200069

زهره سیاهپوش

زهره سیاهپوش

09914200068

روژین ابریشمی

روژین ابریشمی

09914200067

الهه برزگر

الهه برزگر

09914200075

هانیه اکبری

هانیه اکبری

09914200076

قیمت فولاد سردکار

آخرین بروزرسانی: 1 روز پیش

نوع استاندارد قیمت(تومان) تاریخ بروزرسانی ثبت سفارش نوسانات

تسمه 1.2510 آموتیت

275,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه 1.2601

تماس بگیرید

۱۴۰۲/۱۰/۲۴

تسمه 1.2767

تماس بگیرید

۱۴۰۲/۱۰/۲۶

تسمه spk 1.2080 تیغه ای

200,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spk 1.2080 رول (20 و 25 و 30 میل)

155,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spk 1.2080 فورج

140,000

۱۴۰۳/۰۴/۱۳

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل)

221,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spknl 1.2379 روتراش

225,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spkR 1.2436

190,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spkR 1.2436 (20-25-30میل)

200,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه1.2550

تماس بگیرید

۱۴۰۲/۱۰/۲۶

میلگرد spkR1.2436 رو تراش

190,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد 1.2210

تماس بگیرید

۱۴۰۲/۱۰/۲۳

میلگرد 1.2436 spkR

190,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد 1.2510

275,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد 1.2601

تماس بگیرید

۱۴۰۲/۱۰/۲۴

نوع قیمت() تاریخ بروزرسانی ثبت سفارش

میلگردتراش ESR (1.2436) (قیمت : برشی)

203,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگردتراش ESR (1.2436) (قیمت : شاخه)

200,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد1.2550

تماس بگیرید

۱۴۰۲/۱۰/۲۶

تسمه1.2550

تماس بگیرید

۱۴۰۲/۱۰/۲۶

میلگرد 1.2210

تماس بگیرید

۱۴۰۲/۱۰/۲۳

میلگرد1.2379 ریز بار

278,000

۱۴۰۲/۱۰/۲۰

میلگرد 1.2601

تماس بگیرید

۱۴۰۲/۱۰/۲۴

تسمه 1.2601

تماس بگیرید

۱۴۰۲/۱۰/۲۴

تسمه 1.2767

تماس بگیرید

۱۴۰۲/۱۰/۲۶

میلگرد 1.2510 (قیمت : برشی)

275,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد 1.2510 (قیمت : شاخه)

275,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد 1.2436 spkR (قیمت : شاخه)

235,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد 1.2436 spkR (قیمت : برشی)

238,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد 1.2436 spkR (سایز : Q30)

195,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد 1.2436 spkR (سایز : Q40)

195,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد 1.2436 spkR (سایز : Q50)

195,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد 1.2436 spkR (سایز : Q70)

195,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد 1.2436 spkR (سایز : Q25)

195,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد 1.2436 spkR (سایز : Q20)

190,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد 1.2436 spkR (سایز : Q30)

190,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد 1.2436 spkR (سایز : Q40)

190,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد 1.2436 spkR (سایز : Q50)

190,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد 1.2436 spkR (سایز : Q70)

190,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد 1.2436 spkR (سایز : Q20)

195,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد 1.2436 spkR (سایز : Q25)

190,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد spkR1.2436 رو تراش (قیمت : برشی)

193,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد spkR1.2436 رو تراش (قیمت : شاخه)

190,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد spk 1.2080 یزدی (قیمت : برشی)

164,000

۱۴۰۳/۰۴/۲۳

میلگرد spk 1.2080 یزدی (قیمت : شاخه)

160,000

۱۴۰۳/۰۴/۲۳

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q12)

147,000

۱۴۰۳/۰۴/۲۳

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q14)

147,000

۱۴۰۳/۰۴/۲۳

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q16)

147,000

۱۴۰۳/۰۴/۲۳

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q18)

147,000

۱۴۰۳/۰۴/۲۳

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q20)

147,000

۱۴۰۳/۰۴/۲۳

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q25)

147,000

۱۴۰۳/۰۴/۲۳

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q30)

147,000

۱۴۰۳/۰۴/۲۳

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q35)

147,000

۱۴۰۳/۰۴/۲۳

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q35)

147,000

۱۴۰۳/۰۴/۲۳

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q40)

147,000

۱۴۰۳/۰۴/۲۳

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q50)

147,000

۱۴۰۳/۰۴/۲۳

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q55)

147,000

۱۴۰۳/۰۴/۲۳

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q60)

147,000

۱۴۰۳/۰۴/۲۳

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q65)

147,000

۱۴۰۳/۰۴/۲۳

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q70)

147,000

۱۴۰۳/۰۴/۲۳

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q12)

144,000

۱۴۰۳/۰۴/۲۳

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q14)

144,000

۱۴۰۳/۰۴/۲۳

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q16)

144,000

۱۴۰۳/۰۴/۲۳

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q18)

144,000

۱۴۰۳/۰۴/۲۳

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q20)

144,000

۱۴۰۳/۰۴/۲۳

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q25)

144,000

۱۴۰۳/۰۴/۲۳

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q30)

144,000

۱۴۰۳/۰۴/۲۳

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q35)

144,000

۱۴۰۳/۰۴/۲۳

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q40)

144,000

۱۴۰۳/۰۴/۲۳

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q50)

144,000

۱۴۰۳/۰۴/۲۳

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q55)

144,000

۱۴۰۳/۰۴/۲۳

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q60)

144,000

۱۴۰۳/۰۴/۲۳

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q65)

144,000

۱۴۰۳/۰۴/۲۳

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q70)

144,000

۱۴۰۳/۰۴/۲۳

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q10)

147,000

۱۴۰۳/۰۴/۲۳

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q10)

144,000

۱۴۰۳/۰۴/۲۳

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : شاخه)

155,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : برشی)

158,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q130)

159,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q140)

159,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q150)

159,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q160)

159,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q170)

159,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q180)

159,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q200)

159,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q220)

159,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q230)

159,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q240)

159,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q250)

159,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q260)

159,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q280)

159,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q300)

159,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q75)

159,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q100)

161,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q110)

161,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q120)

161,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q130)

161,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q140)

161,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q150)

161,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q160)

161,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q170)

161,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q180)

161,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q200)

161,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q220)

161,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q230)

161,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q240)

161,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q250)

161,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q260)

161,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q280)

161,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q300)

161,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q75)

161,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q 320)

163,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q 320)

161,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد spk 1.2080 خشن تراش (قیمت : برشی)

145,000

۱۴۰۳/۰۴/۱۳

میلگرد spk 1.2080 خشن تراش (قیمت : شاخه)

140,000

۱۴۰۳/۰۴/۱۳

تسمه 1.2510 آموتیت (قیمت : برشی)

275,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه 1.2510 آموتیت (قیمت : شاخه)

275,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه)

250,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی)

253,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 20*510)

225,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 25*300)

225,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 25*410)

225,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 25*510)

225,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 30*200)

225,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 30*250)

225,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 30*300)

225,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 30*310)

225,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 30*410)

225,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 35*310)

225,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 35*510)

225,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 40*200)

225,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 40*250)

225,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 40*300)

225,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 40*350)

225,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 100*410)

228,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 100*510)

228,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 100*610)

228,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 20*300)

228,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 20*410)

228,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 20*510)

228,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 25*300)

228,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 25*410)

228,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 25*510)

228,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 30*200)

228,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 30*250)

228,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 30*300)

228,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 30*310)

228,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 30*410)

228,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 35*310)

228,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 35*510)

228,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 40*200)

228,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 40*250)

228,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 40*300)

228,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 40*350)

228,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 40*410)

228,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 40*510)

228,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 50*250)

228,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 50*300)

228,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 50*410)

228,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 50*510)

228,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 60*250)

228,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 60*300)

228,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 60*400)

228,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 60*510)

228,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 60*610)

228,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 80*300)

228,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 80*410)

228,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 80*510)

228,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 80*610)

228,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 100*410)

225,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 100*510)

225,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 100*610)

225,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 120*510)

225,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 120*610)

225,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 20*300)

225,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 20*410)

225,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 40*410)

225,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 40*510)

225,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 50*250)

225,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 50*300)

225,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 50*410)

225,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 50*510)

225,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 60*250)

225,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 60*300)

225,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 60*400)

225,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 60*510)

225,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 60*610)

225,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 80*300)

225,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 80*410)

225,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 80*510)

225,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 80*610)

225,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 100*300)

228,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 100*300)

225,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spkR 1.2436 (قیمت : برشی)

195,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spkR 1.2436 (قیمت : شاخه)

190,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spkR 1.2436 (20-25-30میل) (قیمت : برشی)

203,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spkR 1.2436 (20-25-30میل) (قیمت : شاخه)

200,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (قیمت : برشی)

227,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (قیمت : شاخه)

225,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (سایز : 10*160)

224,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (سایز : 10*200)

224,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (سایز : 10*300)

224,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (سایز : 10*400)

224,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (سایز : 10*500)

224,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (سایز : 15*160)

224,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (سایز : 15*200)

224,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (سایز : 15*300)

224,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (سایز : 15*400)

224,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (سایز : 15*500)

224,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (سایز : 10*160)

221,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (سایز : 10*200)

221,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (سایز : 10*300)

221,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (سایز : 10*400)

221,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (سایز : 10*500)

221,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (سایز : 15*160)

221,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (سایز : 15*200)

221,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (سایز : 15*300)

221,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (سایز : 15*400)

221,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (سایز : 15*500)

221,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (قیمت : شاخه)

200,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (قیمت : برشی)

205,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (قیمت : برشی,سایز : 20*100)

209,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 20*150)

209,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 20*40)

209,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 20*60)

209,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 20*80)

209,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 25*100)

209,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 25*120)

209,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 25*40)

209,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 25*60)

209,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 25*80)

209,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 30*100)

209,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 30*120)

209,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 30*60)

209,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 30*80)

209,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 40*100)

209,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (قیمت : برشی,سایز : 40*120)

209,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 20*150)

211,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 20*40)

211,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 20*60)

211,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 20*80)

211,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 25*100)

211,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 25*120)

211,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 25*40)

211,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 25*60)

211,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 25*80)

211,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 30*100)

211,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 30*120)

211,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 30*60)

211,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 40*120)

211,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 40*100)

211,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 20*100)

211,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 20*100)

209,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spk 1.2080 رول (20 و 25 و 30 میل) (قیمت : برشی)

157,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spk 1.2080 رول (20 و 25 و 30 میل) (قیمت : شاخه)

155,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

تسمه spk 1.2080 فورج (قیمت : برشی)

143,000

۱۴۰۳/۰۴/۱۳

تسمه spk 1.2080 فورج (قیمت : شاخه)

140,000

۱۴۰۳/۰۴/۱۳

مشاهده بیشتر

بررسی قیمت

افزودن به پیش فاکتور

ارسال به کارشناس

پرداخت فاکتور

ارسال محصول

فولاد سردکار (Cold Work Steel) نوعی از فولاد آلیاژی است که به‌طور ویژه برای استفاده در شرایط سخت طراحی شده و تحمل دماهای پایین را دارد. این فولاد در ترکیب شیمیایی خود دارای مقادیر بالای کربن و عناصر آلیاژی مانند کروم، مولیبدن و وانادیوم است. در ادامه توضیح می‌دهیم که این عوامل چطور روی قیمت فولاد سردکار تاثیر می‌گذارند. همچنین، این فولاد آلیاژی ویژگی‌هایی مانند سختی بالا، مقاومت به سایش و استحکام مکانیکی فوق‌العاده‌ای دارد. این ویژگی‌ها موجب شده‌اند تا فولاد سردکار به عنوان یکی از بهترین انتخاب‌ها برای موارد زیر قرار بگیرد:
 1. ساخت ابزارهای برشی.
 2. قالب‌های صنعتی.
 3. قطعاتی که تحت فشار و سایش زیاد قرار دارند.

چرا به آن فولاد ابزار سردکار می‌گویند؟

نام فولاد سردکار از ویژگی‌های این نوع فولاد نشات گرفته است. در فرآیندهای صنعتی، ابزارهایی که از فولاد سردکار ساخته می‌شوند، در دماهای پایین و در محیط‌های تحت فشار قرار می‌گیرند. این شرایط کاری خاص، نیاز به موادی با مقاومت بالا و خواص مکانیکی پایدار دارد. فولاد سردکار با داشتن این ویژگی‌ها می‌تواند عملکرد مناسبی در دماهای پایین ارائه دهد. به همین دلیل به آن سردکار می‌گویند.    یکی از دلایل اصلی نام‌گذاری این نوع فولاد به سردکار نیز به عملیات حرارتی آن بازمی‌گردد. در این فرآیندها، فولاد تحت عملیات حرارتی سردکار قرار می‌گیرد که شامل مراحل مختلفی از جمله نورد سرد و تمپرینگ است. این مراحل باعث افزایش سختی و مقاومت فولاد می‌شوند. 

انواع گریدهای فولاد سردکار

 1. فولاد 1.2080یا SPK
 2. فولاد 1.2436 یا SPKR
 3. فولاد 2379 یا SPKNL
 4. فولاد 1.2510 یا AMUTIT
 5. فولاد 1.2601
 6. فولاد 1.2767
 7. فولاد 1.2550
 8. فولاد 1.2210
 9. و… .
فولادهای مختلفی در دسته فولاد سردکار قرار می‌گیرند. اینها تنها برخی از آن گریدها هستند. همچنین، قیمت فولاد سردکار نسبت به هر گرید متفاوت است.  

عوامل تاثیرگذار در قیمت فولاد سردکار

قیمت فولاد سردکار به عوامل متعددی بستگی دارد که هر یک می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر هزینه نهایی این محصول داشته باشند.

ترکیب شیمیایی و کیفیت متریال اولیه

اولین و مهم‌ترین عامل، ترکیب شیمیایی و کیفیت متریال اولیه مورد استفاده در تولید فولاد سردکار است. استفاده از عناصر آلیاژی مانند کروم، وانادیوم و مولیبدن که به توسعه ویژگی‌های مکانیکی فولاد کمک می‌کنند، می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد. همچنین، کیفیت بالاتر مواد اولیه به معنای افزایش قیمت نهایی محصول است.

عملیات حرارتی فولاد سردکار

عامل دیگر که بر قیمت فولاد سردکار تأثیرگذار است، عملیات حرارتی است. این فرآیندها شامل مراحلی مانند نورد، تمپرینگ و آنیلینگ می‌شود که هر کدام نیاز به تجهیزات پیشرفته و انرژی دارند. هزینه‌های مرتبط با این عملیات‌ها می‌تواند در قیمت فولاد سردکار نقش بسزایی داشته باشد. به عنوان مثال، فرآیند نورد برای افزایش سختی و استحکام فولاد استفاده می‌شود. این فرآیند به دلیل نیاز به تجهیزات خاص و مصرف انرژی بالا، می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد.

تقاضا و عرضه

یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر قیمت فولاد سردکار، تقاضا و عرضه در بازار است. نوسانات در عرضه و تقاضا می‌تواند به تغییرات قابل توجهی در قیمت منجر شود. در زمان‌هایی که تقاضا برای فولاد سردکار بالاست، قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، افزایش تولید و عرضه بیشتر می‌تواند به کاهش قیمت‌ها منجر شود. همچنین، شرایط اقتصادی و سیاسی جهانی، تعرفه‌ها و مقررات وارداتی و صادراتی نیز می‌توانند بر قیمت فولاد سردکار تأثیر بگذارند.

راهنمای خرید فولاد سردکار

خرید فولاد سردکار یکی از مراحل مهم در فرآیند تولید ابزارها و قطعات صنعتی است. برای اطمینان از کیفیت و خروجی مطلوب، انتخاب تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان قابل اعتماد بسیار مهم و ضروری است.

انتخاب نوع گرید مناسب بر اساس نیاز

یکی از اولین نکاتی که در خرید فولاد سردکار باید مد نظر قرار گیرد، شناخت نیازها و کاربردهای خاص مدنظر است. هر نوع فولاد سردکار دارای ترکیب شیمیایی و ویژگی‌های منحصربه‌فردی است که برای کاربردهای مخصوص طراحی شده است. به عنوان مثال، برخی از انواع فولاد سردکار برای مقاومت به سایش بیشتر و برخی دیگر برای استحکام بالا در برابر فشار طراحی شده‌اند. بنابراین، انتخاب نوع مناسب بر اساس نیازهای پروژه و کاربرد مورد نظر، از اهمیت بالایی برخوردار است.

کیفیت فولاد سردکار

کیفیت و استانداردهای تولید نیز از دیگر عوامل مهم در خرید فولاد سردکار محسوب می‌شوند. فولادهای سردکار باید مطابق با استانداردهای بین‌المللی مانند ASTM، DIN و AISI تولید شوند. با این استانداردها می‌توانید از کیفیت و عملکرد آن‌ها اطمینان داشته باشید. بررسی گواهی‌های کیفیت و تست‌های انجام شده بر روی محصول، می‌تواند تضمین‌کننده خریدی مطمئن باشد. همچنین، توجه به عملیات حرارتی که بر روی فولاد انجام شده است، می‌تواند اطلاعات مهمی درباره کیفیت محصول ارائه دهد.

قیمت و شرایط پرداخت فولاد سردکار

قیمت و شرایط تامین نیز در خرید فولاد سردکار نقش مهمی ایفا می‌کنند. نوسانات قیمت در بازار، تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند عرضه و تقاضا، هزینه‌های تولید، تعرفه‌های وارداتی و شرایط اقتصادی قرار دارد. مقایسه قیمت‌ها و شرایط تامین از تامین‌کنندگان مختلف می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر کمک کند. همچنین، توجه به شرایط حمل و نقل و زمان تحویل از نکات مهمی است که باید مد نظر قرار گیرد.   به طور کلی، خرید فولاد سردکار نیازمند دقت و توجه به جزئیات مختلفی است که می‌تواند بر کیفیت تاثیرگذار باشد. انتخاب تامین‌کننده معتبر، بررسی نیازها، کیفیت و مقایسه قیمت‌ها از جمله مواردی هستند که در خرید باید در نظر بگیرید. شما می‌توانید برای خرید یا استعلام قیمت فولاد سردکار با کارشناسان میهن فولاد تماس گرفته یا از طریق سایت رسمی ما اقدام فرمایید.