close
02191306000
mob-menu

محاسبه وزن و ریزش

اعداد را به سانتی متر وارد نمایید

در جدول زیر سه مقیاس ویکرز، برینل و راکول نوشته شده است.

معمولاً سختی حاکی از مقاومت در برابر تغییر شکل بوده و این خاصیت در فلزات معیاری از مقاومت آنها در برابر تغییر شکل پلاستیک یا مومسان است .

کارشناسان فروش

اسماعیل یوسفی

اسماعیل یوسفی

09914200069

زهره سیاهپوش

زهره سیاهپوش

09914200068

روژین ابریشمی

روژین ابریشمی

09914200067

الهه برزگر

الهه برزگر

09914200075

هانیه اکبری

هانیه اکبری

09914200076

قیمت فولاد spknl (1.2379)

آخرین بروزرسانی: 1 هفته پیش

نوع استاندارد قیمت(تومان) تاریخ بروزرسانی ثبت سفارش نوسانات

تسمه spknl 1.2379 روتراش

225,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد1.2379 ریز بار

278,000

۱۴۰۲/۱۰/۲۰

نوع قیمت(تومان) تاریخ بروزرسانی ثبت سفارش

میلگرد1.2379 ریز بار

278,000

۱۴۰۲/۱۰/۲۰

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه)

255,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی)

258,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 20*510)

225,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 25*300)

225,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 25*410)

225,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 25*510)

225,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 30*200)

225,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 30*250)

225,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 30*300)

225,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 30*310)

225,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 30*410)

225,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 35*310)

225,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 35*510)

225,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 40*200)

225,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 40*250)

225,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 40*300)

225,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 40*350)

225,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 100*410)

228,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 100*510)

228,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 100*610)

228,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 20*300)

228,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 20*410)

228,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 20*510)

228,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 25*300)

228,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 25*410)

228,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 25*510)

228,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 30*200)

228,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 30*250)

228,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 30*300)

228,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 30*310)

228,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 30*410)

228,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 35*310)

228,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 35*510)

228,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 40*200)

228,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 40*250)

228,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 40*300)

228,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 40*350)

228,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 40*410)

228,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 40*510)

228,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 50*250)

228,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 50*300)

228,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 50*410)

228,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 50*510)

228,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 60*250)

228,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 60*300)

228,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 60*400)

228,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 60*510)

228,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 60*610)

228,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 80*300)

228,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 80*410)

228,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 80*510)

228,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 80*610)

228,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 100*410)

225,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 100*510)

225,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 100*610)

225,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 120*510)

225,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 120*610)

225,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 20*300)

225,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 20*410)

225,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 40*410)

225,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 40*510)

225,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 50*250)

225,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 50*300)

225,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 50*410)

225,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 50*510)

225,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 60*250)

225,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 60*300)

225,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 60*400)

225,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 60*510)

225,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 60*610)

225,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 80*300)

225,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 80*410)

225,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 80*510)

225,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 80*610)

225,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 100*300)

228,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spknl 1.2379 روتراش (سایز : 100*300)

225,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

مشاهده بیشتر

بررسی قیمت

افزودن به پیش فاکتور

ارسال به کارشناس

پرداخت فاکتور

ارسال محصول

فولاد SPKNL چیست؟

فولاد SPKNL یا 1،2379 از خانواده فولادهای آلیاژی سردکار است. فولاد های ابزار سردکار در دسته فولادهای پرکربن قرار می‌گیرند. از ویژگی‌های این فولادها این است که دارای پایداری ابعادی و سختی خوبی هستند. سختی‌پذیری بالای آنها به دلیل دارا بودن عناصر آلیاژی منگنز، تنگستن، مولیبدن و کروم است، بنابراین شکل‌پذیری آن پایین است. بدین گونه که وجود میزان بالای کروم در این فولاد باعث افزایش مقاومت آن در برابر سایش شده و آن را در برابر سایش مقاوم می سازد. همچنین وانادیوم باعث می‌شود جلوی رشد بیش از حد دانه گرفته شده و ساختار آن دانه ریزتر باشد. وجود کربن بالا در این گونه از فولادها مقاومت سایش آن‌ها را افزایش می‌دهد و به همین دلیل آن‌ها را برای کاربردهایی از جمله قالب‌ها، گیج‌ها و... مناسب می‌سازد. وجود مولیبدن نیز در آن موجب افزایش مقاومت حرارتی و سختی‌پذیری بالا شده و مقاومت آن را در برابر پوسیدگی و سایش را بهبود می‌بخشد. از این فولاد دارای کیفیت بالایی بوده و در مواردی که نسبت به ترک حساسیت بالایی وجود دارد و صنایع فولادکاری سرد، قالب‌سازی پلاستیک و قالب‌سازی گرم و... استفاده می‌شود. فولاد 2080 (SPK) از پرمصرف‌ترین فولادهای این خانواده است.   فولاد 2379

نام‌های دیگر SPKNL:

 • 1.2379
 • OCR12VM
 • K110
 • X153CrMoV12
 • D2
فولاد 1.2379 یکی از گریدهای عرضه شده در میهن فولاد است. شما عزیزان می‌توانید برای خرید فولاد 2379 با کارشناسان فروش میهن فولاد تماس حاصل فرمایید.  

استانداردهای دیگر فولاد SPK-NL

نام استاندارد

نام کشور - منطقه نام فولاد

Mat. No

اروپا 1.2379

JIS

ژاپن

SKD11

SAE

آمریکا J437 / J438
AISI آمریکا

D2

DIN آلمان

X155CrVMo12-1

Buhler آلمان

k110

  از لحاظ خواص و کاربرد، فولادهای ابزار به سه دسته فولاد ابزار سردکار، فولاد ابزار گرمکار و فولاد ابزار تندبر تقسیم می‌شوند. فولاهای ابزار سردکار بر اساس ترکیب شیمیایی و عملیات حرارتی روی آن‌ها به ۵ دسته‌‌ی فولاد ابزار سخت‌شونده در روغن (O)، فولاد ابزار سخت‌شونده در آب (W)، فولاد ابزار سخت‌شونده در هوا (A)، فولاد ابزار پرکربن و پرکروم (D) و فولاد ابزار مقاوم در برابر شوک (S) تقسیم می‌شوند. فولاد ابزار گروه O با ترکیب شیمیایی خاصی هستند که سخت‌سازی آن‌ها با کوئنچ در روغن انجام می‌شود. همچنین گروه های W و A معرف گروه‌هایی است که عملیات حرارتی سخت‌کاری آنها با سردسازی در آب و هوا انجام می‌شود.  

کاربرد فولاد SPK NL در صنایع مختلف

 • برش ورق‌های سیاه و گالوانیزه و ورق فولادهای آلیاژی کم کربن، زنگ‌نزن و فلزات رنگین
 • تیغه‌های برش برای بریدن تجهیزات الکتریکی
 • تجهیزات دستگاه‌های برشکاری و سوراخ‌کاری
 • پرس مواد سرامیکی
 • ابزار برش با عمر بالا مانند قالب‌ها و سنبه‌ها، ابزارهای نجاری
 • ابزارآلات برش، ابزار حدیده نورد، ابزارآلات مهرزنی
 • ابزارهای شکل‌دهی سرد برای سرامیک‌ها و متالورژی پودر با تیراژهای بالا
 • ابزار نجاری، ابزار اندازه‌گیری، ابزار مخصوص طراحی
 • حکاکی بر روی فلز و سنگ
 • قالب‌های‌برش، پانچ و فرمینگ میلگرد فولادهای آلیاژی کم کربن، زنگ‌نزن و فلزات رنگین تیغه‌های برش مسطح
 • قالب‌های کوچک برای صنعت پلاستیک، قالب‌های تراش حساس به شکست، قالب‌های تراش حساس
 • قالب‌ برش پلاستیک با تیراژ بالا
 • قالب‌های نوردپیچ، ماردون‌های با عمر بالا
 • رول‌های پروفیل و رول‌های سردوگرم با تیراژهای بالا
 • برقوها، غلتک‌های پیچ‌زن، قالب های نوردپیچ
 • غلتک‌های برش صنایع پروفیل‌ساز
 • برقوزن‌ها،  کشش عمیق، کلاهک‌ها، پولک‌زنی و لوح‌زنی
 

تفاوت فولادهای SPK, SPKR, SPKNL

با افزودن تنگستن و وانادیوم به فولاد SPK، فولاد SPKR و SPKNL تولید می‌شوند. در جدول زیر این سه نوع فولاد را با همدیگر مقایسه می‌کنیم:

 

SPKNL SPK-R SPK
دسته D2 D3

D3

نام‌های دیگر

K110 K107 K100
2379 2436

2080

ترکیب شیمیایی P- Mn – Si – S – Cr – C – V-Mo P- Mn – Si – S – Cr -  W - C

P- Mn – Si – S – Cr - C

کاربرد برش ورق‌های سیاه و گالوانیزه و ورق فولادهای آلیاژی کم کربن، زنگ‌نزن و فلزات رنگین، تیغه‌های برش برای بریدن تجهیزات الکتریکی، تجهیزات دستگاه‌های برشکاری و سوراخ‌کاری، پرس مواد سرامیکی، ابزار برش با عمر بالا مانند قالب‌ها و سنبه‌ها، ابزارهای نجاری، ابزارآلات مهرزنی، ابزارآلات برش، ابزارهای شکل‌دهی سرد برای سرامیک‌ها و متالورژی پودر با تیراژهای بالا، ابزار حدیده نورد، ابزار مخصوص طراحی، ابزار نجاری، ابزار اندازه‌گیری، حکاکی بر روی فلز و سنگ   قالب‌های دوره‌زنی و سوراخ‌کاری، قالب‌های کله‌زنی سرد، قالب‌های ریختگی تحت فشار آلومنیوم، قالب‌های تولید لوله،‌ قالب‌های خان‌کشی،‌ گیج‌ها، ‌ابزارهای چوب‌بری تحت تنش بالا و بدون نیاز به چقرمگی خیلی زیاد

قالب‌های سوراخ‌کاری، وسایل خان‌کشی، ابزار جلاکاری، قالب‌های شکل‌دهی سرد و قالب‌های کله‌زنی سرد

 

ترکیب شیمیایی فولاد ابزاری سردکار SPKNL

نام عنصر

C Si Mn Cr Mo V S P
درصد 1.5-1.6 0.1-0.4 0.15-0.45 11-12 0.7 – 1 0.9-1.1 0.035

0.03

 

خواص مکانیکی و فیزیکی فولاد ابزاری سردکار  1.2379 SPKNL     

سختی

225HB

دمای فورجینگ

850-1050

افزایش طول

8-25%
استحکام کششی

650-880 MPa

خستگی

275

تنش تسلیم

350-550 MPa
مقاومت الکتریکی

0.65 Ohm mm2 /m

چگالی

7.70 g/cm3
ظرفیت گرمایی ویژه

0.46 J/g.K

ضریب مدول الاستیته

210 GPa

رسانایی گرمایی

20.0 W/m.K

  فولاد 1.2379 یکی از گریدهای عرضه شده در میهن فولاد است. شما عزیزان میتوانید برای خرید فولاد 2379 با کارشناسان فروش میهن فولاد تماس حاصل فرمایید.  

مراحل سخت‌کاری فولاد SPKNL 1.2379

 فرآیند سخت‌کاری فولاد 2379 شامل مراحلی است که قدم به قدم این فولاد را برای سخت‌کاری آماده می‌کند.

آستنیته کردن

قطعات در 600 درجه سانتی‌گراد به مدت 60 دقیقه و در دمای 840 درجه سانتی‌گراد به مدت حداقل 60 دقیقه هم دما شده و سپس در دمای 1020 تا 1040 به مدت 15 تا 45 دقیقه آستنیته می‌شوند. پیشنهاد می‌شود برای کوئنچ در روغن فولاد SPKNL، از دمای پایین آستنیته و برای کوئنچ در هوا و حمام نمک، از دمای بالای آستنیته استفاده شود.

کوئنچ

محیط کوئینچ فولاد SPKNL با توجه به شکل قطعات آن متغیر است: شکل‌های پیچیده با مقاطع متغیر: هوای ساکن شکل‌های ساده: روغن، هوای فشرده، گاز، نمک (250-220 یا 550-500 درجه سانتی‌گراد) سختی پس از عملیات: 63 در مقیاس راکول سی (HRC)

تنش‌گیری

برای تنش‌گیری فولاد SPKNL، باید در دمای 120 درجه سانتی‌گراد گرم شده و سپس در دمای محیط خنک شود. مدت زمان نگهداری در دمای محیط مطابق با روشی تنظیم می‌شود که کوئنچ در آن انجام گرفته است. یعنی با توجه با تغییر محیط مدت زمان نگهداری هم عوض می‌شود. مدت زمان نگهداری در محیط روغن 4 ساعت، نمک 220 درجه سانتی‌گراد 3 ساعت، نمک 500 درجه سانتی‌گراد 2 ساعت و هوای آرام یا فشرده 1 ساعت است.

سختی فولاد SPKNL K110

قطعات فولاد سردکار 2379 باید حداقل دو ساعت در دمای حدود 220 درجه نگه داشته شده و سپس در دمای هوا خنک شود. فولادهایی که حساسیت‌های بالا دارند در دمای پاییین‌تر تمپر شده و برای خنک شدن آن ها زمان بیشتری صرف می‌شود.

600 575 550 500 400 300 200 100 دمای تمپر (°C)
50 53 + 1 56 - 1 58 ± 1 58 58+1 61 + 1 63 ± 1 سختی (HRC)

 

عملیات آنیل‌کاری (بازپخت)  فولاد SPKNL K110

قطعات آهنگری، نورد شده از فولاد ابزار SPK، قبل از ماشین‌کاری یا سخت‌کاری تحت عملیات حرارتی آنیل (بازپخت) قرار می‌گیرند. ریز ساختار پس از آنیل شامل کاربیدهای کروی با توزیع یکنواخت در زمینه فریتی است. چنین میکروساختاری دارای سختی پایین و قابلیت ماشین‌کاری خوبی بوده و موجب کاهش سایش و افزایش عمر ابزارهای برشی می‌شود. آنیل فولاد ابزار SPK در حدود ۸۵۰ - ۸۰۰ درجه سانتی‌گراد انجام می‌گردد. به صورت آهسته با نرخ ۲۰ - ۱۰ درجه سانتی‌گراد در ساعت تا رسیدن به دمای ۶۰۰ درجه سانتی‌گراد در کوره سرد می‌شود. ادامه سرد کردن در هوا انجام می‌گیرد. سختی پس از آنیل آنها در حدود ۲۵۵-۲۱۷ برینل است.

مقاومت در برابر خوردگی فولاد ۲۳۷۹

D2  آلیاژ فولاد است و در برار خوردگی مقاوم نیست. بنابراین در صورتیکه محافظت نشود دچار زنگ‌زدگی و پوسیدگی میگردد.   در نهایت، با تمامی موارد گفته شده، فولاد mo40 جزو فولادهای پرطرفدار در صنعت شناخته می‌شود. ویژگی‌های خاص این فولاد به دلیل ترکیب شیمیایی منحصربه‌فرد آن است. همچنین، برای اطمینان از کیفیت فولاد خریداری شده می‌توانید از میهن فولاد سفارشات خود را انجام دهید.