02191306000

محاسبه وزن و ریزش

اعداد را به سانتی متر وارد نمایید

در جدول زیر سه مقیاس ویکرز، برینل و راکول نوشته شده است.

معمولاً سختی حاکی از مقاومت در برابر تغییر شکل بوده و این خاصیت در فلزات معیاری از مقاومت آنها در برابر تغییر شکل پلاستیک یا مومسان است .

کارشناسان فروش

اسماعیل یوسفی

09914200069

زهره سیاهپوش

09914200068

روژین ابریشمی

09914200067

الهه برزگر

09914200075

هانیه اکبری

09914200076

قیمت فولاد spknl (1.2379)

آخرین بروزرسانی: 2 ماه پیش

نوع استاندارد قیمت(تومان) تاریخ بروزرسانی ثبت سفارش نوسانات

تسمه spknl 1.2379 روتراش

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

میلگرد1.2379

262,000

۱۴۰۲/۰۴/۲۰

نوع قیمت(تومان) تاریخ بروزرسانی ثبت سفارش

میلگرد1.2379 (قیمت : برشی)

262,000

۱۴۰۲/۰۴/۲۰

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 100*410)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 100*510)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 100*610)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 20*300)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 20*410)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 20*510)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 25*300)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 25*410)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 25*510)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 30*200)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 30*250)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 30*300)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 30*310)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 30*410)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 35*310)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 35*510)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 40*200)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 40*250)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 40*300)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 40*350)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 40*410)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 40*510)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 50*250)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 50*300)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 50*410)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 50*510)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 60*250)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 60*300)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 60*400)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 60*510)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 60*610)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 80*300)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 80*410)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 80*510)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 80*610)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 100*410)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 100*510)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 100*610)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 120*510)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 120*610)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 20*300)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 20*410)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 20*510)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 25*300)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 25*410)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 25*510)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 30*200)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 30*250)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 30*300)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 30*310)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 30*410)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 35*310)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 35*510)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 40*200)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 40*250)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 40*300)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 40*350)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 40*410)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 40*510)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 50*250)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 50*300)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 50*410)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 50*510)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 60*250)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 60*300)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 60*400)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 60*510)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 60*610)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 80*300)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 80*410)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 80*510)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 80*610)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : برشی,سایز : 100*300)

233,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تسمه spknl 1.2379 روتراش (قیمت : شاخه,سایز : 100*300)

231,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

مشاهده بیشتر

بررسی قیمت

افزودن به پیش فاکتور

ارسال به کارشناس

پرداخت فاکتور

ارسال محصول

فولاد SPKNL چیست؟

فولاد SPKNL یا 1،2379 از خانواده  فولادهای آلیاژی سردکار می باشد. فولاد های ابزار سردکار از جمله  فولاد های پر کربن می باشند. از ویژگی های این فولادها این است که دارای پایداری ابعادی و سختی خوبی هستند. سختی پذیری بالای آن ها به دلیل دارا بودن عناصر آلیاژی منگنز، تنگستن، مولیبدن و کروم است، بنابراین شکل پذیری آن پایین می باشد. بدین گونه  که وجود میزان بالای کروم در این فولاد  باعث افزایش مقاومت آن در برابر سایش شده و آن را در برابر سایش مقاوم می سازد. همچنین انادیوم باعث می شود جلوی رشد بیش از حد دانه گرفته شده و ساختار آن دانه ریزتر باشد. وجود کربن بالا در این گونه از فولاد ها مقاومت سایش آن ها را افزایش می دهد و به  همین دلیل آن ها را برای کاربردهایی از جمله قالب ها، گیج ها و ... مناسب می سازد.  وجود مولیبدن نیز در آن  موجب افزایش مقاومت حرارتی و سختی پذیری بالا شده و  مقاومت آن را در برابر پوسیدگی و سایش را بهبود می بخشد. از این فولاد دارای کیفیت بالایی بوده و در مواردی که نسبت به ترک حساسیت بالایی وجود دارد و صنایع فولادکاری سرد، قالب سازی پلاستیک و قالب سازی گرم و ... استفاده می شود. فولاد 2080 (SPK) از پرمصرف‌ترین فولادهای این خانواده می‌باشد.  

نام های دیگر SPKNL:

 • 1.2379
 • OCR12VM
 • K110
 • X153CrMoV12
 • D2
  فولاد 1.2379 یکی از گریدهای عرضه شده در فولاد مهام میباشد، شما عزیزان میتوانید برای خرید فولاد 2379 با کارشناسان فروش فولاد میهن مهام تماس حاصل فرمایید  

استاندارد های دیگر فولاد SPK-NL

نام استاندارد

نام کشور  - منطقه نام فولاد

Mat. No

اروپا 1.2379

JIS

ژاپن

SKD11

SAE

آمریکا J437 / J438
AISI آمریکا

D2

DIN آلمان

X155CrVMo12-1

Buhler آلمان

k110

      از لحاظ خواص و کاربرد، فولادهای ابزار به سه دسته فولاد ابزار سرد کار، فولاد ابزار گرم کار و فولاد ابزار تندبر تقسیم می‌شوند . فولاهای ابزار سردکار بر اساس ترکیب شیمیایی و عملیات حرارتی روی آن‌ها به ۵ دسته‌ ی فولاد ابزار سخت شونده در روغن (O) ، فولاد ابزار سخت شونده در آب (W) ، فولاد ابزار سخت شونده در هوا (A) ، فولاد ابزار پرکربن و پرکروم (D) و فولاد ابزار مقاوم در برابر شوک (S) تقسیم می‌شوند. فولاد ابزار گروه O با ترکیب شیمیایی خاصی هستند که سخت سازی آن‌ها با کوئنچ در روغن انجام می‌شود . همچنین گروه های W و A معرف گروهایی است که عملیات حرارتی سخت کاری آنها با سردسازی در آب و هوا انجام می‌شود.  

کاربرد فولاد SPK NL در صنایع مختلف

 • برش  ورق های سیاه و گالوانیزه و ورق فولادهای آلیاژی کم کربن، زنگ‌نزن و فلزات رنگین
 • تیغه های برش برای بریدن تجهیزات الکتریکی
 • تجهیزات دستگاه های برشکاری و سوراخ کاری
 • پرس مواد سرامیکی
 • ابزار برش با عمر بالا مانند قالب ها و سنبه ها، ابزارهای نجاری
 • ابزارالات برش، ابزار حدیده نورد، ابزارالات مهرزنی
 • ابزارهای شکل‌دهی سرد برای سرامیک‌ها و متالورژی پودر با تیراژهای بالا
 • ابزار نجاری،  ابزار اندازه گیری، ابزار مخصوص  طراحی
 • حکاکی بر روی فلز و سنگ
 • قالب‌های‌برش، پانچ و فرمینگ میلگرد فولادهای آلیاژی کم کربن، زنگ‌نزن و فلزات رنگین تیغه‌های برش مسطح
 • قالب های کوچک برای صنعت پلاستیک، قالب های تراش حساس به شکست، قالب های تراش حساس
 • قالب‌ برش پلاستیک با تیراژ بالا
 • قالب های نوردپیچ , ماردون‌های با عمربالا
 • رول‌های پروفیل و رول‌های سردوگرم با تیراژهای بالا
 • برقوها , غلتک‌های پیچ‌زن , قالب های نوردپیچ
 • غلتک های برش صنایع پروفیل ساز
 • برقوزنها ,  کشش عمیق , کلاهک ها , پولک زنی  و لوح زنی
 

تفاوت فولادهای   SPK, SPKR, SPKNL

با افزودن تنگستن و انادیوم به فولاد SPK، فولاد SPKR و  SPKNL تولید می شوند. در جدول زیر این سه نوع فولاد را با همدیگر مقایسه می کنیم:

 

SPKNL SPK-R SPK
دسته D2 D3

D3

نام های دیگر

K110 K107 K100
2379 2436

2080

ترکیب شیمیایی P- Mn – Si – S – Cr – C – V-Mo P- Mn – Si – S – Cr -  W - C

P- Mn – Si – S – Cr - C

کاربرد برش  ورق های سیاه و گالوانیزه و ورق فولادهای آلیاژی کم کربن، زنگ‌نزن و فلزات رنگین، تیغه های برش برای بریدن تجهیزات الکتریکی، تجهیزات دستگاه های برشکاری و سوراخ کاری،پرس مواد سرامیکی، ابزار برش با عمر بالا مانند قالب ها و سنبه ها ،ابزارهای نجاری،ابزارالات مهرزنی، ابزارالات برش، ابزارهای شکل‌دهی سرد برای سرامیک‌ها و متالورژی پودر با تیراژهای بالا، ابزار حدیده نورد،ابزار مخصوص  طراحی ،ابزار نجاری ، ابزار اندازه گیری ، حکاکی بر روی فلز و سنگ   قالب های دوره زنی و سوراخ کاری، قالب های کله زنی سرد، قالب های ریختگی تحت فشار آلومنیوم، قالب های تولید لوله،‌قالب های خان کشی،‌ گیج ها، ‌ابزارهای چوب بری تحت تنش بالا و بدون نیاز به چقرمگی خیلی زیاد

قالب های سوراخ کاری، وسایل خان کشی، ابزار جلا کاری، قالب های شکل دهی سرد و قالب های کله زنی سرد

 

ترکیب شیمیایی فولاد ابزاری سردکار SPKNL

نام عنصر

C Si Mn Cr Mo V S P
درصد 1.5-1.6 0.1-0.4 0.15-0.45 11-12 0.7 – 1 0.9-1.1 0.035

0.03

 

خواص مکانیکی و فیزیکی فولاد ابزاری سردکار  1.2379 SPKNL     

سختی

225HB

دمای فورجینگ

850-1050

افزایش طول

8-25%
استحکام کششی

650-880 MPa

خستگی

275

تنش تسلیم

350-550 MPa
مقاومت الکتریکی

0.65 Ohm mm2 /m

چگالی

7.70 g/cm3
ظرفیت گرمایی ویژه

0.46 J/g.K

ضریب مدول الاستیته

210 GPa

رسانایی گرمایی

20.0 W/m.K

  فولاد 1.2379 یکی از گریدهای عرضه شده در فولاد مهام میباشد، شما عزیزان میتوانید برای خرید فولاد 2379 با کارشناسان فروش فولاد میهن مهام تماس حاصل فرمایید.  

مراحل  سخت کاری فولاد SPKNL 1.2379

 

آستنیته کردن

قطعات در 600 درجه سانتی گراد به مدت 60 دقیقه و در دمای 840 درجه سانتی گراد به مدت حداقل 60 دقیقه همدما شده و سپس در دمای 1020 تا 1040 به مدت 15 تا 45 دقیقه آستنیته می‌شوند. پیشنهاد می‌شود برای کوئنچ در روغن فولاد SPKNL، از دمای پایین آستنیته و برای کوئنچ در هوا و حمام نمک، از دمای بالای آستنیته استفاده شود.

کوئنچ

محیط کوئینچ فولاد SPKNL با توجه به شکل قطعات آن متغیر است: شکل‌های پیچیده با مقاطع متغیر: هوای ساکن شکل‌های ساده: روغن، هوای فشرده، گاز، نمک (250-220 یا 550-500 درجه سانتی‌گراد) سختی پس از عملیات: 63 در مقیاس راکول سی (HRC)

تنش گیری

برای تنش گیری فولاد SPKNL ، باید در دمای 120 درجه سانتی گراد گرم شده و سپس در دمای محیط خنک شود.  مدت زمان نگهداری در دمای محیط مطابق با روشی تنظیم می شود که  کوئنچ در آن انجام گرفته است. یعنی با توجه با تغییر محیط مدت زمان نگهداری هم عوض می شود. مدت زمان نگهداری در محیط روغن 4 ساعت، نمک 220 درجه سانتیگراد 3 ساعت، نمک 500 درجه سانتیگراد 2 ساعت و هوای آرام یا فشرده 1 ساعت است.

سختی فولاد SPKNL K110

قطعات فولاد سردکار 2379 باید حداقل دو ساعت در دمای حدود 220 درجه نگه داشته شده و سپس در دمای هوا خنک شود. فولاد هایی که حساسیت های بالا دارند در دمای پاییینتر تمپر شده و برای خنک شدن آن ها زمان بیشتری صرف می شود.

600 575 550 500 400 300 200 100 دمای تمپر (°C)
50 53 + 1 56 - 1 58 ± 1 58 58+1 61 + 1 63 ± 1 سختی (HRC)

 

عملیات آنیل کاری (باز پخت)  فولاد SPKNL K110

  قطعات آهنگری ، نورد شده از فولاد ابزار SPK، قبل از ماشین کاری یا سخت کاری تحت عملیات حرارتی آنیل (بازپخت) قرار می گیرند. ریز ساختار پس از آنیل شامل کاربیدهای کروی با توزیع یکنواخت در زمینه ی فریتی است. چنین میکروساختاری دارای سختی پایین و قابلیت ماشین کاری خوبی بوده و موجب کاهش سایش و افزایش عمر ابزارهای برشی می شود. آنیل فولاد ابزار SPK در حدود ۸۵۰-۸۰۰ درجه سانتیگراد انجام می گردد . به صورت آهسته با نرخ ۲۰-۱۰ درجه سانتیگراد در ساعت تا رسیدن به دمای ۶۰۰ درجه سانتیگراد در کوره سرد می شود . ادامه سرد کردن در هوا انجام می گیرد. سختی پس از آنیل آن ها در حدود ۲۵۵-۲۱۷ برینل است.

مقاومت در برابر خوردگی فولاد ۲۳۷۹

  D2  آلیاژ فولاد است و در برار خوردگی متوم نیست. بنابراین در صورتیکه محتفظت نشود دچار زنگ زدگی و پوسیدگی میگردد.