close
02191306000
mob-menu

محاسبه وزن و ریزش

اعداد را به سانتی متر وارد نمایید

در جدول زیر سه مقیاس ویکرز، برینل و راکول نوشته شده است.

معمولاً سختی حاکی از مقاومت در برابر تغییر شکل بوده و این خاصیت در فلزات معیاری از مقاومت آنها در برابر تغییر شکل پلاستیک یا مومسان است .

کارشناسان فروش

اسماعیل یوسفی

اسماعیل یوسفی

09914200069

زهره سیاهپوش

زهره سیاهپوش

09914200068

روژین ابریشمی

روژین ابریشمی

09914200067

الهه برزگر

الهه برزگر

09914200075

هانیه اکبری

هانیه اکبری

09914200076

قیمت فولاد 2080 | فولاد SPK

آخرین بروزرسانی: 1 هفته پیش

نوع قیمت(تومان) تاریخ بروزرسانی ثبت سفارش

میلگرد spk 1.2080 یزدی (قیمت : برشی)

164,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (قیمت : شاخه)

160,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q12)

147,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q14)

147,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q16)

147,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q18)

147,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q20)

147,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q25)

147,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q30)

147,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q35)

147,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q35)

147,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q40)

147,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q50)

147,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q55)

147,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q60)

147,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q65)

147,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q70)

147,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q12)

144,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q14)

144,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q16)

144,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q18)

144,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q20)

144,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q25)

144,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q30)

144,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q35)

144,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q40)

144,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q50)

144,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q55)

144,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q60)

144,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q65)

144,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q70)

144,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q10)

147,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q10)

144,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : شاخه)

165,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : برشی)

167,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q130)

159,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q140)

159,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q150)

159,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q160)

159,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q170)

159,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q180)

159,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q200)

159,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q220)

159,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q230)

159,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q240)

159,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q250)

159,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q260)

159,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q280)

159,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q300)

159,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q75)

159,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q100)

161,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q110)

161,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q120)

161,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q130)

161,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q140)

161,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q150)

161,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q160)

161,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q170)

161,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q180)

161,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q200)

161,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q220)

161,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q230)

161,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q240)

161,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q250)

161,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q260)

161,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q280)

161,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q300)

161,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q75)

161,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q 320)

163,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q 320)

161,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 خشن تراش (قیمت : برشی)

155,000

۱۴۰۳/۰۱/۱۹

میلگرد spk 1.2080 خشن تراش (قیمت : شاخه)

150,000

۱۴۰۳/۰۱/۱۹

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (قیمت : برشی)

227,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (قیمت : شاخه)

225,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (سایز : 10*160)

224,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (سایز : 10*200)

224,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (سایز : 10*300)

224,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (سایز : 10*400)

224,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (سایز : 10*500)

224,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (سایز : 15*160)

224,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (سایز : 15*200)

224,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (سایز : 15*300)

224,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (سایز : 15*400)

224,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (سایز : 15*500)

224,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (سایز : 10*160)

221,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (سایز : 10*200)

221,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (سایز : 10*300)

221,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (سایز : 10*400)

221,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (سایز : 10*500)

221,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (سایز : 15*160)

221,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (سایز : 15*200)

221,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (سایز : 15*300)

221,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (سایز : 15*400)

221,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080(10میل و 15میل) (سایز : 15*500)

221,000

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (قیمت : شاخه)

210,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (قیمت : برشی)

212,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (قیمت : برشی,سایز : 20*100)

209,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 20*150)

209,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 20*40)

209,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 20*60)

209,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 20*80)

209,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 25*100)

209,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 25*120)

209,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 25*40)

209,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 25*60)

209,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 25*80)

209,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 30*100)

209,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 30*120)

209,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 30*60)

209,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 30*80)

209,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 40*100)

209,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (قیمت : برشی,سایز : 40*120)

209,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 20*150)

211,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 20*40)

211,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 20*60)

211,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 20*80)

211,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 25*100)

211,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 25*120)

211,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 25*40)

211,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 25*60)

211,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 25*80)

211,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 30*100)

211,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 30*120)

211,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 30*60)

211,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 40*120)

211,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 40*100)

211,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 20*100)

211,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spk 1.2080 تیغه ای (سایز : 20*100)

209,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spk 1.2080 رول (20 و 25 و 30 میل) (قیمت : برشی)

168,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spk 1.2080 رول (20 و 25 و 30 میل) (قیمت : شاخه)

165,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spk 1.2080 فورج (قیمت : برشی)

153,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسمه spk 1.2080 فورج (قیمت : شاخه)

150,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

مشاهده بیشتر

بررسی قیمت

افزودن به پیش فاکتور

ارسال به کارشناس

پرداخت فاکتور

ارسال محصول

فولاد (1.2080/X210Cr12) SPK چیست؟

فولاد ابزار 1.2080 (SPK) که از دسته فولادهای آلیاژی سردکار می باشد با مشخصه استاندارد دین X210Cr12 و در استاندارد بهلری با نام k100 نیز در بازار معروف است و جز دسته فولادهای سختی‌دار است. فولادهای ابزار دسته‌‌ای از فولادهای کربنی و آلیاژی هستند .از ویژگی‌‌های بارز این دسته از فلزات می‌توان به ‌سختی، مقاومت در برابر ساییدگی، استحکام و مقاومت در برابر نرم شدن در دماهای بالا اشاره کرد. فولادهای ابزار شامل عناصری می‌‌شوند که در تشکیل کاربید مؤثر هستند. برخی از این عناصر عبارتند از: کروم، وانادیوم، مولیبدن و تنگستن. فولادهای ابزار کار سرد به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند. نوع O که در روغن سخت می‌شود، نوع A که در هوا سخت شده و نوع D که فولاد پرکربن و کروم است و فولاد SPK در این دسته قرار می‌گیرد. بنابراین نام دیگر آن فولاد D3 است. فولاد ابزار (1.2080) SPK دارای سه نوع SPK NL، SPK و SPK R است. در آخرین به ‌روزرسانی شرکت، نام فولاد ابزار SPK به K100 تغییر پیدا کرده و فولادهای ابزار SPK NL و SPK R نیز به ترتیب با نام‌ های جدید K110 و K107 شناخته می‌شوند. فولاد ابزار SPK در شکل‌های مختلفی در دسترس است. اما بیشتر این نوع فولاد ابزار به شکل بیلت دیده می‌شود. بیلت نسبت به شمش و اسلب دارای مزایا و معایبی است که خود بحثی جداگانه می‌طلبد. steel 2080 جدای از خواص فیزیکی فولاد ابزار K100 که برای انتخاب آن در کاربردهای مختلف در نظر می‌گیرند، خواص مکانیکی زیرهم در انتخاب این نوع فولاد اهمیت دارند:
 • فولاد 1.2080 یا SPK در برابر سایش مقاومت بالایی دارد.
 • استفاده از این فولاد، از نظر اقتصادی به صرفه است.
 • سخت‌شدگی مناسبی دارد.
 

استاندارد های دیگر فولاد SPK یا 1.2080

نام استاندارد

نام کشور  - منطقه نام فولاد

Mat. No

اروپا 1.2080

JIS

ژاپن SKD11

SAE

آمریکا

J437 / J438

AISI آمریکا

D3

DIN آلمان

X210Cr12

Buhler اتریش

k100

کاربرد فولاد  (1.2080)SPK در صنایع مختلف

فولاد ابزار SPK کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارد. با این ‌حال، مقاومت بسیار بالای SPK در برابر ساییدگی و سختی قابل‌ توجه، این فولاد را به گزینه‌ای مناسب برای ساخت تیغه‌‌های برشی، قالب‌‌های مختلف شکل ‌دهی و ریخته‌ گری و همچنین قالب لوله، سنبه و غیره تبدیل کرده است. علاوه بر این از فولاد ابزار SPK برای تولید حدیده، قیچی‌ های برش مخصوص ورق ‌های نازک، ابزارهای پردازش سنگ، چاقوهای مخصوص کاغذ و پلاستیک، ابزار خانگی، قالب پیانو، چرخ ‌های آسیاب و به‌ طور کلی، ابزار کار سرد استفاده می ‌شود. دیگر کاربردها و ابزار ساخته‌ شده با فولاد ابزار SPKیا 1.2080 یا K100 عبارتند از:
 •       پولک‌زنی، پانچ و برش؛ پانچ‌های مخصوص حدیده که برای ساخت قطعات الکتریکی، قوطی‌های نگه‌دارنده، ساعت و اتصالات مختلف
 •       دندانه‌های اره
 •       تولید ابزار تراش و پیرایش
 •       تولید ابزار برش زدن و برش مخصوص پشم فولاد
 •       تولید ابزارهای چوب‌کاری و چوب‌بری
 •       تولید انواع حدیده‌ها؛ مثل حدیده نورد، حدیده مخصوص تولید مهره، حدیده‌های لوله، حدیده‌های چکش و حدیده‌های تولید سوزن
 •       تولید ابزارهای پرس برای پردازش مواد اولیه با مقاومت کم در برابر سایش
 •       تولید ورق پوششی برای صنایع آجرسازی
 •       تولید ابزارهای پرس برای صنعت داروسازی
 •       تولید میله راهنما در دستگاه‌های مختلف؛ مثل دستگاه‌های تراش اتوماتیک، ماشین‌های سنگ‌زنی بدون مرکز
 •       تولید ابزارهای مختص صنعت پودر فلز
 •       قالب‌های کششی سرد و گرم
 •       قالب‌های ریختگی تحت فشار آلومینیوم
 •       ساخت گیج‌ها، قالب‌های دوره‌زنی و سوراخ‌کاری
 

تفاوت فولادهای SPK, SPK-R, SPK-NL

با افزودن تنگستن و انادیوم به فولاد SPK، فولادهای SPK-R و SPK-NL تولید می‌شوند. در جدول زیر این سه نوع فولاد را با همدیگر مقایسه می‌کنیم:

 

SPK-NL SPK-R SPK

دسته

D2 D3 D3

نام های دیگر

K110

K107

K100

2379 2436

2080

ترکیب شیمیایی

P- Mn – Si – S – Cr – C – V-Mo P- Mn – Si – S – Cr -  W - C

P- Mn – Si – S – Cr - C

کاربرد برش  ورق‌های سیاه و گالوانیزه و ورق فولادهای آلیاژی کم کربن، زنگ‌نزن و فلزات رنگین، تیغه‌های برش برای بریدن تجهیزات الکتریکی، تجهیزات دستگاه‌های برشکاری و سوراخ‌کاری،پرس مواد سرامیکی، ابزار برش با عمر بالا مانند قالب‌ها و سنبه‌ها ،ابزارهای نجاری، ابزارآلات مهرزنی، ابزارآلات برش، ابزارهای شکل‌دهی سرد برای سرامیک‌ها و متالورژی پودر با تیراژهای بالا، ابزار حدیده نورد، ابزار مخصوص طراحی ،ابزار نجاری، ابزار اندازه گیری، حکاکی بر روی فلز و سنگ   قالب‌های دوره‌زنی و سوراخ‌کاری، قالب‌های کله‌زنی سرد، قالب‌های ریختگی تحت فشار آلومنیوم، قالب‌های تولید لوله،‌قالب‌های خان‌کشی،‌ گیج‌ها، ‌ابزارهای چوب‌بری تحت تنش بالا و بدون نیاز به چقرمگی خیلی زیاد

قالب‌های سوراخ‌کاری، وسایل خان‌کشی، ابزار جلاکاری، قالب‌های شکل‌دهی سرد و قالب‌های کله‌زنی سرد

 

ترکیب شیمیایی فولاد ابزاری سردکار SPK

نام عنصر

C Si Mn Cr P S
درصد 1.9-2.2 0.1-0.6 0.2-0.6 11-13 0.03

0.03

 

خواص مکانیکی و فیزیکی فولاد ابزاری سردکار SPK

ویژگی های فیزیکی و مکانیکی

 

چگالی

7.70 g/cm3

ظرفیت گرمایی ویژه

460 J/g.K

ضریب مدول الاستیته

210 GPa

مدول الاستیک

210000 N/mm2

هدایت حرارتی

20 w/m,k

ضریب انبساط حرارتی

10.5 m/m,k

مقاومت الکتریکی

0.6 ohm,mm2/m

تنش تسلیم

700-1000 N/mm2 

استحکام کششی

900-1400 N/mm2

ازدیاد طول

99-11%

                             

خرید و فروش فولاد SPK از میهن‌ فولاد

میهن فولاد مهام در حوزه خرید و فروش و عرضه‌کننده انواع فولادهای آلیاژی سردکار، گرمکار، قالب پلاستیک، سمانتاسیون، استیل، آهن آلات صنعتی و … جهت مصارف در صنایع قالب‌سازی، ماشین‌سازی، تیغه‌سازی نظامی، نفت و گاز، پتروشیمی فعالیت می‌کند که علاوه بر موارد ذکر شده شما می‌توانید در این وبسایت اقدام به خرید فولاد سردکار 1.2080 SPK و یا اقدام به خرید فولاد و فروش فولاد آلیاژی کنید.  

مراحل  سخت‌کاری فولاد SPK

همان‌طور که گفته شد فولاد ابزار SPK در دسته D3 فولاد ابزار قرار دارد. برای رسیدن به حداکثر خصوصیات در فولاد ابزار D3، این دسته باید فرآیندهای سخت‌شدگی و بازپخت را پشت سر بگذارند و پس از عملیات‌های سخت ‌کننده، برای رسیدن به بهترین کیفیت و دقت، بهتر است از فشار داخلی فولاد ابزار کاسته شود. برای کاهش فشار داخلی می‌توان فولاد ابزار را تا دمای 648 درجه سلسیوس حرارت داد و سپس به ‌تدریج خنک کرد. در مرحله آنیل یا بازپخت فولاد ابزار D3، فولاد تا دمای 871 درجه سلسیوس حرارت می‌بیند. سپس، فولاد حرارت دیده به‌ تدریج خنک خواهد شد؛ سرعت خنک شدن در این مرحله نباید بیش از 6 درجه سلسیوس در ساعت باشد. این مرحله تا زمانی ادامه پیدا می ‌کند که رنگ فولاد ابزار به سیاه برسد. سپس، فولاد از محیط کنترل ‌شده خارج‌ شده و در هوای آزاد خنک می ‌شود. فولاد ابزاری که در دمای محیط خنک می ‌شود را باید به‌ سرعت تمپر کرد. بدین منظور، قطعات در کوره تمپر قرار گرفته و دمای کوره تا میزان مورد نظر افزایش پیدا می ‌کند. مدت ‌زمان مناسب برای تمپر هر اینچ ضخامت، یک ساعت در نظر گرفته می ‌شود. آخرین مرحله، مرحله سخت شدن، باید با دقت کامل انجام شود زیرا فولاد ابزار تمپر شده در مقابل حرارت بسیار حساس بوده و در صورت کافی نبودن حرارت، به حداکثر سختی نخواهد رسید. قطعات مورد نظر باید مستقیماً در کوره ‌ای قرار گیرند که از پیش تا دمای 954 درجه سلسیوس گرم شده است. این مرحله 20 تا 25 دقیقه زمان می ‌برد و برای هر اینچ ضخامت نیز 5 دقیقه به مدت ‌زمان باقی ماندن قطعه در کوره اضافه خواهد شد. سپس، فولاد ابزار مورد نظر در روغن فرونشانده می ‌شود تا به حداکثر سختی خود برسد.  

سختی فولاد SPK

سختی فولاد  SPK با توجه به دمای تمپر بر حسب درجه سانتیگراد

400

300 200 100 دمای تمپر (°C)
57 58 + 1  61 + 1 64

سختی (HRC)

عملیات حرارتی فولاد ابزار SPK

فولاد ابزارهای SPK یا همان K100 فرآیند سخت‌شدگی و بازپخت را باید پشت سر بگذارند. برای اینکه دقت و کیفیت بیشتر شود، باید از فشار داخلی فولاد ابزار کم شود. برای کاهش فشار داخلی هم می‌توان آن را تا دمای 648 درجه سلسیوس حرارت داد و سپس رفته‌رفته اجازه دهیم که خنک شود. 

عملیات آنیل یا بازپخت

شروع فرآیند بهبود خواص مکانیکی با این مرحله است. در مرحله آنیل یا بازپخت، قطعاتی از فولاد SPK که آهنگری شدند یا تحت عملیات نورد قرار گرفتند، طی فرآیند آنیلینگ قرار می‌گیرند تا علاوه بر بهبود برخی از خواص مثل افزایش دوام، برای مراحل بعدی نیز آماده شوند. 

عملیات سخت‌کاری

بعد از اینکه عملیات حرارتی آنیل انجام شد، نوبت انجام فرآیند سخت‌کاری است. فولاد در این مرحله دمایی در حدود 815 درجه سانتی‌گراد را تجربه خواهد کرد. به دلیل اینکه این نوع فولادها هدایت حرارتی پایینی دارند، جذب گرما باید به آرامی انجام شود. سپس فرآیند خنک کردن آن شروع خواهد شد. این خنک شدن در محیط کنترل شده اتفاق می‌افتد و تا زمانی که رنگ فولاد ابزار سیاه شود هم ادامه خواهد داشت. بعد از این مرحله، فولاد را وارد محیط آزاد می‌کنند تا در آن‌جا خنک شود. بعد از اینکه این مراحل به درستی انجام شد، نوبت تمپر کردن فولاد ابزار 1.2080 است. فولاد ابزاری که در دمای محیط خنک می‌شود را باید به سرعت تمپر کرد. تمپر کردن هم فرآیند خاص خود را دارد و برای تمپر کردن هر اینچ از ضخامت باید حدودا یک ساعت را در نظر گرفت. پس از انجام عملیات حرارتی آنیل، نوبت به انجام عملیات حرارتی سخت‌کاری می‌رسد. انجام این عملیات سخت‌کاری بر روی فولاد SPK در چند مرحله انجام می‌شود. فولاد SPK در برابر حرارت‌دهی سریع و نامنظم دارای حساسیت است، بنابراین ابتدا تا دمای ۸۱۵ درجه سانتی‌گراد پیش گرم می‌شود. این فولاد در برابر شیب‌های حرارتی بالا به راحتی ترک می‌خورد، به همین جهت گرما بایستی به آرامی منتقل شود. در این قسمت عملیات آستنیته کردن در دو مرحله انجام می‌شود: مرحله‌ی اول: این عملیات حرارتی در دمای حدود ۹۶۰ تا ۹۷۰ درجه در حمام نمک مذاب انجام می‌گیرد. مرحله‌ی دوم: در مرحله دوم عملیات حرارتی در دمای ۹۸۰ تا ۹۹۰ درجه در کوره و با اتمسفر کنترل شده، انجام می‌شود. پس از پایان عملیات آستنیته کردن، فولاد در روغن کوئنچ می‌شود. در این مرحله میزان سختی قطعه بین ۶۳ تا ۶۵ RC می‌رسد و بیشترین مقدار سختی در دمای ۹۸۰ درجه به وجود می‌آید. در نهایت فولاد تحت عملیات حرارتی تمپر قرار می‌گیرد. انجام این عملیات حرارتی به علت به دست آوردن میکروساختار مارتنزیت بازپخت شده است. میهن فولاد با 23 سال تجربه در زمینه فولاد و قالب‌سازی و 20 سال سابقه تخصصی درحوزه فولاد آلیاژی سهم وسیعی از اعتبار این بازار را در اختیار دارد.  

عملیات ساچمه‌زنی

این مرحله، مرحله بسیار مهم و حساسی است و دقت زیادی را می‌طلبد. در عملیات ساچمه‌زنی اگر حرارت به اندازه کافی نباشد، فولاد به حداکثر سختی نخواهد رسید. اگر هم حرارت زیادی ببیند، سختی آن بیش از حد خواهد شد و در نتیجه ضربه‌پذیری فولاد کم می‌شود. ساچمه‌زنی می‌تواند عمر خستگی فلزات را افزایش دهد. برای اینکه این فرآیند به درستی انجام شود، باید قطعات مورد نظر تا دمای 954 درجه سانتی‌گراد در کوره گرم شده باشند. سپس با انجام عملیات موردنظر می‌توانند شرایط سایشی و چقرمگی را بهبود ببخشند و در نهایت فرآیند بهبود خواص مکانیکی را تمام کنند. انجام عملیات ساچمه زنی به عنوان یک عملیات سطحی است که عمر خستگی فلزات را تا حد بسیار زیادی افزایش می‌دهد. در واقع افزایش مقاومت خستگی فولادها با افزایش استحکام کششی آنها مرتبط است، بنابراین نتیجه‌ غیرمستقیم عملیات ساچمه‌زنی شرایط سایشی و چقرمگی شکست فولاد آلیاژی SPK است. [caption id="attachment_1280" align="aligncenter" width="300"]خصوصیات فولاد SPK خصوصیات فولاد SPK[/caption]

فولاد آلیاژی

فولاد آلیاژی شاخه‌ای از فولاد بوده که علاوه بر کربن با عناصر دیگری مانند منگنز، نیکل، کروم، مولیبدن، وانادیم، سیلسیوم و بور ترکیب شده و وزن این عناصر در ترکیب از ۱ تا ۵ درصد متغیر است. از عناصری که کمتر رایج هستند، می‌توان به آلومینیوم، کبالت، مس، سریم، نیوبیوم، تیتانیوم، تنگستن، قلع، روی، سرب و زیرکونیوم اشاره کرد. محصولات تولید شده از این مواد مانند لوله مسی، نیز به تنهایی خاصیت ضد خورندگی دارند. وجود این مواد اضافی در آلیاژ فولاد باعث خواص مکانیکی متفاوتی می‌شود. فولادهای آلیاژ شده معمولا نسبت به فولادهای کربنی در برابر نیروهای مکانیکی و حرارتی مقاومت بیشتری از خود نشان می‌دهند. در کنار مزایا آلیاژ فولادی دارای معایبی نیز بوده که عبارت است از:
 • قابلیت جوشکاری کمتر
 • شکل‌پذیری کمتر
 • قابلیت تراش کمتر
این سه عیب موجب می‌شود از آلیاژ فولادی در صنایعی استفاده شود که نیاز کمتری به جوشکاری دارد. جدول زیر درصد وزنی بعضی از عناصر در آلیاژهای فولادی را نوشته و تاثیر آن عنصر را در ترکیب ساختمانی فولاد بیان کرده است.  

عنصر

نماد درصد وزنی عملکرد

آلومینیوم

AL 0/95-1/30 مقاومت پیر کنشی بالا

بیسموت

BL 0/05-0/9 بهبود ماشین‌کاری

بورن

B 0/001-0/003 بهبود سخت شنوندگی فولاد

کرومیت

CR 4_18

مقاومت در برابر خوردگی

مس CU 0/4-0/1

مقاومت در برابر خوردگی

مولیبدن MO 0/2-0/5

مقاومت در برابر نیروی کششی

سرب PB 1_4

بهبود ماشین‌کاری

منگنز MN 0/25-0/4

جلوگیری از شکنندگی در برابر گوگرد

   

تفاوت فولاد آلیاژی و فولاد غیر آلیاژی

حالا که انواع فولادهای آلیاژی معرفی شدند و درک بهتری راجع به آنها به وجود آمد بهتر است که تفاوت‌‌های مهم فولاد آلیاژی را با نوع غیرآلیاژی بررسی کنیم. مبنای مقایسه این دو فولاد سه چیز است:
 • میزان کربن­­
 • نحوه ذوب
 • خوردگی
میهن فولاد برای سهولت کار شما عزیزان در انتخاب محصول متناسب با حوزه کاریتان، اقدام به تشکیل واحد مشاوره کرده است. این واحد با حضور متخصصین با تجربه علمی و تجربی در حوزه قالب‌سازی و فولاد آلیاژی، آماده ارائه مشاوره فنی و مهندسی کاملا رایگان درخصوص انتخاب محصول مناسب، معرفی محصول جایگزین برای گریدهای نایاب، انتخاب فولاد و روش مناسب برای ساخت قالب و …. به شما عزیزان است.  

فولاد سرد کار  1.2379 (SPK-NL)

فولاد 1.2379 در استاندارد AISI امریکا یا نام تجاری D2 و در استاندارد دین آلمان با کد X155CrVMo12-1 شناخته می‌شود. جزو فولادهای پر کربن هستند و پایداری ابعادی و سختی خوبی دارند. و نیز حاوی منگنز، تنگستن، مولیبدن و کروم هستند که این عناصر آلیاژی، سختی پذیری را افزایش می‌دهند. محتوای کربن بالای آنها منجر به مقاومت به سایش خوب این فولاد شده و آن را برای کاربردهای مختلف مناسب می‌سازد. از این فولاد برای انواع قالب‌ها، گیج‌ها و… استفاده می‌شود. از مهم‌ترین ویژگی‌های فولاد سردکار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. سختی بسیار بالا1. استحکام فشاری و ضربه‌ای بالا2. مقاومت بالا به ضربه3. مقاومت بالا نسبت‌ به سایش4. قابلیت ماشین‌کاری کافی5. پایداری ابعادی بالا در سخت‌کاری6.  

انواع فولاد سردکار x20cr12

 • فولاد ابزاری سخت‌شونده با آب (Water Hardening) یا W-Grade
 • فولاد ابزاری سخت‌شونده با هوا (Air Hardening) یا A-Grade
 • فولاد ابزاری نوع D (D Type) یا D-Grade
 • فولاد ابزاری سخت‌شونده با روغن (Oil Hardening) یا O-Grade
 • انواع مقاوم در برابر ضربه (Shock Resisting Types) یا S-Grade
 • فولاد ابزاری گرمکار (Hot-Working) یا H-Grade
 • فولاد ابزاری کاربرد خاص (Special-Purpose Group)
  از بین انواع گفته شده، فقط گریدهای O/A/D در دسته فولاد سردکار هستند و مابقی متفاوت می باشند و دسته بندی جداگانه ای دارند. همانطور که از اسم این سه گرید متوجه شده اید اشاره به روش سردکاری فولاد ابزار دارند.  

تسمه

ضخامت ابعاد تامین کننده

تسمه 2379

از3mmالی 200mm عرض 3cmالی 60cm آلمان
تسمه 2379 از3mmالی 200mm عرض 3cmالی 60cm

بهلر

تسمه 2379 از3mmالی 200mm عرض 3cmالی 60cm

چین

قیمت فولاد 1.2379 به علت نوسانات بازار برای اطلاع از قیمت فولاد 1.2379 با کارشناسان ما تماس بگیرید تا پاسخگوی شما باشند.    در جدول زیر، اسامی مختلف این گرید فولادی سرد‌کار را در استاندارد‌های مختلف را مشاهده می‌کنید:

استاندارد

نام فولاد 1.2379

AISI/SAE

D2

EN

X153CrMoV12
DIN

X155 Cr V Mo 12-1

Mat. No

1.2379

RAVNE

OCR12VM

  به صورت کلی، فولاد 2080 در بین صاحبان صنایع بسیار محبوب است. شما می‌توانید برای تهیه محصولات باکیفیت از میهن فولاد خرید کنید. ویژگی‌های این فولاد آن را نسبت به سایر فولادها متمایز کرده است.