close
02191306000
mob-menu

محاسبه وزن و ریزش

اعداد را به سانتی متر وارد نمایید

در جدول زیر سه مقیاس ویکرز، برینل و راکول نوشته شده است.

معمولاً سختی حاکی از مقاومت در برابر تغییر شکل بوده و این خاصیت در فلزات معیاری از مقاومت آنها در برابر تغییر شکل پلاستیک یا مومسان است .

کارشناسان فروش

اسماعیل یوسفی

اسماعیل یوسفی

09914200069

زهره سیاهپوش

زهره سیاهپوش

09914200068

روژین ابریشمی

روژین ابریشمی

09914200067

الهه برزگر

الهه برزگر

09914200075

هانیه اکبری

هانیه اکبری

09914200076

قیمت فولاد mo40 (1.7225)

آخرین بروزرسانی: 2 هفته پیش

نوع قیمت(تومان) تاریخ بروزرسانی ثبت سفارش

تسمه MO40 (1.7225) قطعات (قیمت : شاخه)

47,000

۱۴۰۲/۰۸/۰۲

تسمه MO40 (1.7225) قطعات (قیمت : برشی)

50,000

۱۴۰۲/۰۸/۰۲

میلگرد mo40 اسفراین

۱۴۰۲/۰۷/۲۲

بلوک mo40 اسفراین

96,000

۱۴۰۲/۰۷/۲۲

میلگرد mo40 یزد ریز بار

80,000

۱۴۰۲/۰۷/۲۲

میلگرد mo40 تهران ریز بار

45,000

۱۴۰۲/۰۷/۲۲

میلگردmo40 یزد کلفت بار

81,500

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

میلگردmo40 تهران کلفت بار (قیمت : برشی)

51,300

۱۴۰۲/۰۷/۲۲

بلوکmo40 اصفهان (قیمت : برشی)

92,000

۱۴۰۲/۰۴/۲۰

تسمه mo40 اراک (قیمت : برشی)

525,000

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

تسمه mo40 1.7225 (زیر30میل) (قیمت : برشی,سایز : 20*500)

69,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۱

تسمه mo40 1.7225 (زیر30میل) (قیمت : برشی,سایز : 20*600)

69,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۱

تسمه mo40 1.7225 (زیر30میل) (قیمت : برشی,سایز : 25*250)

69,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۱

تسمه mo40 1.7225 (زیر30میل) (قیمت : برشی,سایز : 25*300)

69,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۱

تسمه mo40 1.7225 (زیر30میل) (قیمت : برشی,سایز : 25*350)

69,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۱

تسمه mo40 1.7225 (زیر30میل) (قیمت : برشی,سایز : 25*400)

69,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۱

تسمه mo40 1.7225 (زیر30میل) (قیمت : برشی,سایز : 25*500)

69,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۱

تسمه mo40 1.7225 (زیر30میل) (قیمت : برشی,سایز : 25*600)

69,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۱

تسمه mo40 1.7225 (زیر30میل) (قیمت : شاخه)

68,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۱

تسمه mo40 1.7225 (زیر30میل) (قیمت : برشی)

69,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۱

تسمه mo40 1.7225 (120میل) (سایز : 120*350,قیمت : شاخه)

70,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (120میل) (سایز : 120*400,قیمت : شاخه)

70,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (120میل) (سایز : 120*500,قیمت : شاخه)

70,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (120میل) (سایز : 120*600,قیمت : شاخه)

70,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (120میل) (سایز : 120*350,قیمت : برشی)

71,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (120میل) (سایز : 120*400,قیمت : برشی)

71,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (120میل) (سایز : 120*500,قیمت : برشی)

71,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (120میل) (سایز : 120*600,قیمت : برشی)

71,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (120میل) (سایز : 120*300,قیمت : برشی)

70,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (120میل) (سایز : 120*300,قیمت : شاخه)

70,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (80و100میل) (قیمت : برشی,سایز : 100*400)

70,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (80و100میل) (قیمت : برشی,سایز : 100*300)

70,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (80و100میل) (قیمت : برشی,سایز : 100*500)

70,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (80و100میل) (قیمت : برشی,سایز : 100*600)

70,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (80و100میل) (قیمت : برشی,سایز : 80*300)

70,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (80و100میل) (قیمت : برشی,سایز : 80*350)

70,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (80و100میل) (قیمت : برشی,سایز : 80*400)

70,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (80و100میل) (قیمت : برشی,سایز : 80*500)

70,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (80و100میل) (قیمت : برشی,سایز : 80*600)

70,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (80و100میل) (قیمت : شاخه,سایز : 100*400)

69,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (80و100میل) (قیمت : شاخه,سایز : 100*500)

69,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (80و100میل) (قیمت : شاخه,سایز : 100*600)

69,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (80و100میل) (قیمت : شاخه,سایز : 80*300)

69,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (80و100میل) (قیمت : شاخه,سایز : 80*350)

69,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (80و100میل) (قیمت : شاخه,سایز : 80*400)

69,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (80و100میل) (قیمت : شاخه,سایز : 80*500)

69,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (80و100میل) (قیمت : شاخه,سایز : 80*600)

69,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (80و100میل) (قیمت : شاخه,سایز : 100*300)

70,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (30الی70میل) (قیمت : شاخه,سایز : 30*250)

65,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (30الی70میل) (قیمت : شاخه,سایز : 30*300)

65,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (30الی70میل) (قیمت : شاخه,سایز : 30*350)

65,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (30الی70میل) (قیمت : شاخه,سایز : 30*400)

65,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (30الی70میل) (قیمت : شاخه,سایز : 30*500)

65,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (30الی70میل) (قیمت : شاخه,سایز : 30*600)

65,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (30الی70میل) (قیمت : شاخه,سایز : 40*250)

65,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (30الی70میل) (قیمت : شاخه,سایز : 40*300)

65,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (30الی70میل) (قیمت : شاخه,سایز : 40*350)

65,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (30الی70میل) (قیمت : شاخه,سایز : 40*400)

65,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (30الی70میل) (قیمت : شاخه,سایز : 40*500)

65,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (30الی70میل) (قیمت : شاخه,سایز : 40*600)

65,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (30الی70میل) (قیمت : شاخه,سایز : 50*250)

65,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (30الی70میل) (قیمت : شاخه,سایز : 50*300)

65,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (30الی70میل) (قیمت : برشی)

66,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (30الی70میل) (قیمت : شاخه,سایز : 50*400)

65,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (30الی70میل) (قیمت : شاخه,سایز : 50*500)

65,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (30الی70میل) (قیمت : شاخه,سایز : 50*600)

65,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (30الی70میل) (قیمت : شاخه,سایز : 60*250)

65,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (30الی70میل) (قیمت : شاخه,سایز : 60*300)

65,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (30الی70میل) (قیمت : شاخه,سایز : 60*350)

65,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (30الی70میل) (قیمت : شاخه,سایز : 60*400)

65,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (30الی70میل) (قیمت : شاخه,سایز : 60*500)

65,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (30الی70میل) (قیمت : شاخه,سایز : 60*600)

65,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (30الی70میل) (قیمت : شاخه,سایز : 70*250)

65,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (30الی70میل) (قیمت : شاخه,سایز : 70*300)

65,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (30الی70میل) (قیمت : شاخه,سایز : 70*350)

65,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (30الی70میل) (قیمت : شاخه,سایز : 70*400)

65,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (30الی70میل) (قیمت : شاخه,سایز : 70*500)

65,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تسمه mo40 1.7225 (30الی70میل) (قیمت : شاخه,سایز : 70*600)

65,000

۱۴۰۲/۰۶/۲۷

مشاهده بیشتر

بررسی قیمت

افزودن به پیش فاکتور

ارسال به کارشناس

پرداخت فاکتور

ارسال محصول

آشنایی با فولاد MO40 (1.7225)

فولاد Mo40 به یک نوع خاص از آلیاژ فولاد که در دسته بندی فولاد حرارت پذیر اشاره دارد که حدود 40 درصد مولیبدن (Mo) را به همراه عناصر آلیاژ دیگر در خود جای داده است. اصطلاح "mo40 "برای نشان دادن ترکیب آلیاژی این نوع فولاد استفاده می شود که Mo علامت مولیبدن و 40 به معنای درصد مولیبدن است. فولاد 1.7225 از دسته فولاد آلیاژی عملیات حرارتی پذیر است و دمای فورجینگ آن در بازه 850-1050 درجه سانتیگراد جای می گیرد. دو عنصر کروم و مولیبدن در این فولاد باعث افزایش چقرمگی آن میشود و فولاد 17225 تا دمای 932 درجه سانتیگراد کار می کند. میزان کروم موجود در این فولاد باعث افزایش مقاومت آن در برابر حرارت می شود. این نوع فولاد حتی در دماهای بالا، ویژگی های مکانیکی خوبی را از خود نشان می دهد که آن را برای کاربردهای مختلف صنعتی مناسب میسازد. فولاد Mo40 به طور معمول در صنایع هوانوردی، تولید برق، خودروسازی، ماشین آلات و صنایع نفت و گاز استفاده می شود. میلگرد Mo40 فولادی با کیفیت و کم آلیاژ یا میکرو آلیاژ می باشد و در کوره های قوس الکتریکی و القایی تولید می شود. نقطه ذوب آن 1416 درجه سانتیگراد می باشد و میزان سختی آن معادل 197 برینل، 207 ویکرز، 92 راکول B و 13 راکول C است. نامگذاری دقیق فولاد Mo40 بستگی به استاندارد مورد استفاده و توافقات بین تولیدکننده و مشتری دارد. نام این نوع فولاد با توجه به استانداردهای معروف دنیا در جدول زیر آورده شده است: 
استاندارد  فولاد 
AISI/SAE AISI/SAE 5140 AISI/SAE 4140 
DIN DIN 1.7225/ Mo40
JIS JIS SCM440H
ISO ISO 42CrMo4
AFNOR  42CD4
GB 42CrMo
SAE 4140 – 4142
GB 42CrMo
در آسیا، فولاد 42CrMo در کشورهای هند، کره جنوبی ، ژاپن، چین، ترکیه و ایران تولید می شود. این فولاد در ایران در شهرهای اصفهان، خوزستان ، تبریز، اراک، یزد، مشهد، اسفراین، اراک و اخیرا در مشکین شهر تولید می شود. در حال حاضر تولید کنندگان در مقطع میلگرد، ورق ، شمش، تسمه و لوله این فولاد را به عنوان یکی از پرکاربردترین ها در ایران تولید و عرضه می کنند.  برخی از بهترین تولید کنندگان فولاد mo40 عبارتند از: آرسلورمیتال (کشورهای مختلف)، تیسنکروپ (آلمان)، وستالپین ای.جی (اتریش)، شرکت فولاد جی‌اف‌ای (ژاپن)، شرکت فولاد نیپون (ژاپن)، پوسکو (کره جنوبی)، گروه بائوستیل (چین)، شرکت فولاد ووهان آهن و فولاد (چین)، گروه جیانگسو شاگانگ (چین)، گروه فولاد تاتا (هند).  

بیشترین کاربرد mo40 در صنایع مختلف 

کاربرد فولاد mo40 محصولات
صنعت خودروسازی شافت، دیسک ترمز، آکسل، پیستون ، میلگرد، شفت، دیسک ترمز، سیستم جعبه دنده و .
صنعت نفت و گاز لوله ها، شیرها، اتصالات و تجهیزات، صفحات، برج ها و..
صنعت ساختمانی اجزای سازه های باربری مانند بلندگوها، تیرها، ستون ها و اتصالات و ...
صنایع ماشین سازی ابزارهای برش، قطعات ماشین آلات، قالب ها، مجموعه های سخت آبکاری و .
صنعت هوا و فضا تولید قطعات هواپیما، موتورهای جت، اجزای موشک ها و سیستم های فضایی، فن های توربینی و …
 

ترکیبات شیمیایی فولاد mo40

کربن % منگنز%  فسفر%  کروم%  مولیبدن%  سیلسیوم%
0/38 -0/45 0/6 – 0/9 0/035 0/9 –1/2 0/15 – 0/3 0/38 – 0/45
 

خواص مکانیکی فولاد mo40

تنش تسلیم  استحکام کشش نهایی  ازدیاد طول  حداقل انرژی ضربه  کاهش سطح  سختی مقطع
390((N/(mm)^2)) 590((N/(mm)^2)) % 12(min) 35 (J) %45 197 HB
 

مزایای و معایب استفاده از فولاد mo40

مزایا فولاد 1.7225:

  • مقاومت مکانیکی بالا: مقاومت به خمش، کشش و ضربه
  • قابلیت تنظیم سختی
  • قابلیت پردازش و تشکیل پذیری بالا
  • خواص مکانیکی یکپارچه
  • مقاومت در برابر خوردگی به دلیل حضور کروم
  • کاربرد گسترده

معایب فولاد 1.7225:

  • قیمت بالاتر به دلیل وجود مولیبدن 
  • بوجود آمدن مشکلاتی در پردازش و اصالح فولاد به دلیل سختی بالا
  • به دلیل وجود مولیبدن ممکن است در فرایند پردازش (جوشکاری، حرارت دهی و تشکیل شکل) مشکلاتی داشته باشد
 

مقایسه فولاد CK45 و Mo40 

CK45 از آن دسته آلیاژهای فولادی است که بیشترین شباهت را به Mo40 دارد و در مواقع لازم و مناسب می تواند به جای آن مورد استفاده قرار بگیرد. در جدول زیر این دو نوع فولاد با یکدیگر مقایسه شده است: 
CK45  Mo40 
ترکیب شیمیایی کربن بالا  (0/42-0/5 درصد) کربن متوسط (-0/45 /38 0 درصد)
منگنز (0/8 – 0/5 درصد)  منگنز (0/9 – 0/6 درصد)
فسفر (حدود 0/035 درصد) فسفر (0/035 درصد)
کروم (0/4 درصد) کروم بالا (1/2– 0/9 درصد)
مولیبدن (0/1 درصد)  مولیبدن (0/3 – 0/15 درصد) 
سیلیسیوم (0/04 – 0/01 درصد) سیلیسیوم (0/45 – 0/38 درصد)
مقاومت مکانیکی مقاومت مکانیکی بالا مقاومت مکانیکی بالا
مقاومت به خمش و کشش بالا
مقاومت به خمش و کشش بالا قابلیت تنظیم سختی 
الاستیسیته خوب و مقاومت در برابر ضربه مقاومت باال در برابر خستگی و تغییرات مکانیکی طوالنیمدت
خواص مکانیکی یکپارچه
مشخصات فیزیکی و مکانیکی  چگالی 7/85 کیلوگرم بر سانتی متر مکعب  سختی 197HB
هدایت حرارتی 51/9 وات بر متر – کلوین دارای انرژِی ضربه 30-35 ژول 
ضریب انبساط حرارتی: 11/2میکرومتر بر متر در درجه سلسیوس  دارای تنش تسلیم 650-950 مگاپاسکال 
دارای استحکام کششی: 585 مگاپاسکال  دارای استحکام کششی 900-1300 مگاپاسکال 
توان بازدهی 450 مگاپاسکال  افزایش طول آن بین 10 تا 12%
دارای ضریب پوآسون 0/29  دارای توان بازدهی 415 مگاپاسکال 
مدول الاستیسیته 200 گیگا پاسکال  نسبت پوآسون 0/27-0/33 
مدول برشی 80 گیگا پاسکال  دارای چگالی 7،85 
انعطاف پذیری 200 گیگا پاسکال  دارای نقطه ذوب 1416 
سختی سختی قابل تنظیم  سختی قابل تنظیم 
کاربرد صنایع خودروسازی، ماشین سازی و ساخت و ساز است. قطعاتی مانند میلگردها، شفت ها و دیسک های ترمز از این فولاد تولید می شوند صنایع خودروسازی، ماشین سازی و ساخت و ساز است. قطعاتی مانند میلگردها، شفت ها و دیسک های ترمز از این فولاد تولید می شوند
قطعات پیچیده مانند قطعات هوا و فضا و صنعت نفت و گاز 
اشکال در دسترس   مربع و ورق فولادی میلگرد، مقطع، میله ، بیلت، ورق
ویژگی های برجسته  مقاومت خوب در برابر اصطکاک  قابلیت جوشکاری بالا قابلیت 
استحکام بالا  شکل پذیری بالا دارای توان 
مقاومت بالا در برابر ضربه کششی و مقاومت به سختی بالا 
عملیات حرارتی  عملیات آنیل در دمای 700-650 درجه سانتیگراد انجام میگردد و توسط هوا به آهستگی خنک می شود. عملیات آنیل ابتدا میبایست در دمای 800 – 850 درجه سانتی گراد حرارت داده شود و حرارت تا زمانی که در تمام بخش های فولاد به طور یکسان منتقل شود نگه داشته شود و سپس در کوره خنک شود.
دمای نرماله بین 880-840 سانتیگراد است و زمان نگهداری با توجه به ضخامت تعیین میگردد و سپس در هوا سرد می شود دمای نرماله: در دمای 870 – 900 درجه سانتی گراد حرارت داده می شود. حرارت می بایست تا زمانی که در تمام بخش های فولاد به طور یکسان منتقل شود نگه داشته شود. سپس به مدت 15 – 20 دقیقه آن را در آب خیس شود و در نهایت در هوای ساکن خنک گردد
تمپر کردن: در صورت نیاز به تمپر کردن تا دمای 400 - 650 درجه سانتی گراد حرارت داده می شود. نگهداری تا زمانی انجام می شود که دمای قطعه یکنواخت شود. باید توجه شود که به ازای هر 25 میلیمتر به مدت یک ساعت غوطه ور شده و در جریان هوای آرام خنک می شود تمپر کردن: می بایست تا دمای 550 تا 700 درجه سانتی گراد حرارت داده شود و حرارت تا زمانی که در تمام بخش های فولاد به طور یکسان منتقل شود نگه داشته شود. سپس به مدت یک ساعت هر 25 میلیمتر از فولاد در آب خیس شود و در آخر در هوای ساکن خنک شود
سخت کاری   این فولاد تا دمای بین 820 – 850 درجه سانتی گراد حرارت داده میشود. قطعه را می بایست تا زمانی که دما یکنواخت است نگه داشته شود. همچنین هر 25 میلیمتر از قطعه باید به مدت ده تا پانزده دقیقه خیس شود. در نهایت این فولاد در هوای آزاد و به آرامی خنک شود این فولاد در دمای 860-820 در آب یا روغن سختکاری می گردد که نوع خاصی از عملیات حرارتی است. سخت کاری باعث افزایش طول عمر فولاد و همچنین افزایش مقاومت می گردد
استاندارد ها   استاندارد DIN: ورق CK45 استاندارد DIN: استاندارد 7225
استاندارد EN : ورق E45C SARSTAHL ROCHLING:  MO40
S.: M40708بریتانیا  
استاندارد AISI : ورق 1045  Sweden: CrMo4042  
I.S.I. SAE/ASTM: SAE4140 
 
WordPress PopUp Plugin