close
02191306000
mob-menu

محاسبه وزن و ریزش

اعداد را به سانتی متر وارد نمایید

در جدول زیر سه مقیاس ویکرز، برینل و راکول نوشته شده است.

معمولاً سختی حاکی از مقاومت در برابر تغییر شکل بوده و این خاصیت در فلزات معیاری از مقاومت آنها در برابر تغییر شکل پلاستیک یا مومسان است .

کارشناسان فروش

اسماعیل یوسفی

اسماعیل یوسفی

09914200069

زهره سیاهپوش

زهره سیاهپوش

09914200068

روژین ابریشمی

روژین ابریشمی

09914200067

الهه برزگر

الهه برزگر

09914200075

هانیه اکبری

هانیه اکبری

09914200076

قیمت میلگرد spk

آخرین بروزرسانی: 1 هفته پیش

نوع استاندارد قیمت(تومان) تاریخ بروزرسانی ثبت سفارش نوسانات

میلگرد spk 1.2080 خشن تراش

150,000

۱۴۰۳/۰۱/۱۹

میلگرد spk 1.2080 روتراش

159,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی

144,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

نوع قیمت(تومان) تاریخ بروزرسانی ثبت سفارش

میلگرد spk 1.2080 یزدی (قیمت : برشی)

164,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (قیمت : شاخه)

160,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q12)

147,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q14)

147,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q16)

147,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q18)

147,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q20)

147,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q25)

147,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q30)

147,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q35)

147,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q35)

147,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q40)

147,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q50)

147,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q55)

147,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q60)

147,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q65)

147,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q70)

147,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q12)

144,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q14)

144,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q16)

144,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q18)

144,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q20)

144,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q25)

144,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q30)

144,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q35)

144,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q40)

144,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q50)

144,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q55)

144,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q60)

144,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q65)

144,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q70)

144,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q10)

147,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 یزدی (سایز : Q10)

144,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : شاخه)

165,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (قیمت : برشی)

167,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q130)

159,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q140)

159,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q150)

159,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q160)

159,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q170)

159,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q180)

159,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q200)

159,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q220)

159,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q230)

159,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q240)

159,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q250)

159,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q260)

159,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q280)

159,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q300)

159,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q75)

159,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q100)

161,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q110)

161,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q120)

161,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q130)

161,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q140)

161,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q150)

161,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q160)

161,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q170)

161,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q180)

161,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q200)

161,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q220)

161,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q230)

161,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q240)

161,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q250)

161,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q260)

161,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q280)

161,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q300)

161,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q75)

161,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q 320)

163,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 روتراش (سایز : Q 320)

161,000

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

میلگرد spk 1.2080 خشن تراش (قیمت : برشی)

155,000

۱۴۰۳/۰۱/۱۹

میلگرد spk 1.2080 خشن تراش (قیمت : شاخه)

150,000

۱۴۰۳/۰۱/۱۹

مشاهده بیشتر

بررسی قیمت

افزودن به پیش فاکتور

ارسال به کارشناس

پرداخت فاکتور

ارسال محصول